==> กลับสู่หน้าหลัก  
 
 
 
กำหนดการ : การทดสอบชุดข้อสอบวัดความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร
 
   ปี 2552 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
   
 
09.00 - 12.00 น.
 
หมวดวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
 
 
(เขียนแบบวิศวกรรม, กลศาสตร์วิศวกรรม, วัสดุวิศวกรรม และ
 
 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์)
 
 
4 รายวิชา @ 25 ข้อ รวมทั้งสิ้น 100 ข้อ
 
 
13.00 - 16.00 น.
 
หมวดวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ
     
(การวางแผนและควบคุมการผลิต, การควบคุมคุณภาพ, การศึกษางาน
     
และ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม)
     
4 รายวิชา @ 25 ข้อ รวมทั้งสิ้น 100 ข้อ