หน้าแรก   |   หน้าสมัครงาน    |     เอกสารประกอบการสมัคร    |    ติดต่อแผนกบุคคล

   
เอกสารประกอบการสมัครงาน

   
 
   
  1) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
   
  2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
     
  3) สำเนาใบ รบ. จำนวน 2 ชุด หรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา (ฉบับจริง) จำนวน 1 ชุด
   
  4) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
   
  5) หนังสือรับรองการทำงาน ฉบับจริงหรือสำเนา 1 ชุด