QA
  >> ส่วนบริหารงานบุคคล สถาบันการศึกษาเซนต์จอห์น  
     
  ข่าวปรัชญา  
       
  สรรหาดี ได้บุคคลดี  
  พัฒนา เป็นศักดิ์ศรีของเซนต์จอห์น  
 
     
  ข่าวปณิธาน  
 
  ความสามารถ (Competence)
พยายามคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง (Put The Right Man On The Right Job)
   
  ความเสมอภาค (Equality)
ให้โอกาสแก่บุคลากรมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน (Equality of Opportunity) ในการพิจารณาความดีความชอบ การแต่งตั้งเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง
   
  ความมั่นคง (Security)
ให้หลักประกันแก่ผู้ที่จะมาเป็นบุคลากรว่าจะมีความมั่นคงในชีวิตและความ เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตลอดจนได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
 
     
     
 
จำนวนผู้เช้าชมWeb Design Factory
 
     
     
Main Menu
ปรัชญาและปณิธาน
line
ข่าวสารอัพเดท
line
บริการของหน่วยงาน
line
คู่มือการติดต่องาน
line
แบบฟอร์มเกี่ยวกับบุคคล
line
กฎข้อบังคับมหาวิทยาลัย
line
วาระการดำรงตำแหน่ง
line
วันหยุดประจำปี
line
สาระน่ารู้
line
ข้อเสนอแนะ / Webboard
line
 
 
?????????????????