หน้าแรก รู้จักคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร บุคลากร ห้องปฏิบัติการ ศิษย์เก่า ติดต่อคณะ WIKI-QA ระบบการลา ใบลานักศึกษา
 
 
อาจารย์ :: นายเอกพล วิงวอน
:: เข้าสู้โฮมเพจอาจารย์เอกพล วิงวอน ::
อาจารย์ :: ประกิจ ณ สมบูรณ์
อาจารย์. :: สุทธิพงศ์ วรอุไร
ผศ.ดร. :: กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
อาจารย์ :: วีณา ซุ้มบัณฑิต
 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรการเรียน : คณะศิลปศาสตร์  

ชื่อหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต         Bachelor of Arts
ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
Bachelor of Arts Program (English for International Communication)
B.A. (English for International Communication)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว) ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
Bachelor of Arts Program (Tourism)
B.A. (Tourism)
สาขาวิชาที่เปิดสอน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (4 ปี)

 

 

 

 
 
 
Copyright - 2007 Liberal of Arts Saint John's University
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1110 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ (662)-938-7058-65 แฟกซ์ (662)-513-8588