หน้าแรก รู้จักคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร บุคลากร ห้องปฏิบัติการ ศิษย์เก่า ติดต่อคณะ WIKI-QA ระบบการลา ใบลานักศึกษา
 
 
อาจารย์ :: นายเอกพล วิงวอน
:: เข้าสู้โฮมเพจอาจารย์เอกพล วิงวอน ::
อาจารย์ :: ประกิจ ณ สมบูรณ์
อาจารย์. :: สุทธิพงศ์ วรอุไร
ผศ.ดร. :: กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
อาจารย์ :: วีณา ซุ้มบัณฑิต
 
 
 
 
 
 

 

คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย เปิดสอนในสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ปี พ.ศ.2535 เปิดสอนสาขาวิขาการท่องเที่ยว เพิ่มเติมในปี พ.ศ.2537 และเมื่อปี พ.ศ.2543 ได้ขยายหลักสูตร
ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิขาการท่องเที่ยว ต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติและภาคค่ำ

ปรัชญา
ศิลปศาสตร์ ปราชญ์ภาษา สง่ารูปลักษณ์ รู้จักเทคโนโลยี ใฝ่ดีมีคุณธรรม เลิศล้ำการพัฒนา แก้ปัญหาด้วยวิจาณญาณ

ปณิธาน
คณะศิลปศาสตร์มีปณิธานแน่วแน่ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถทางด้านภาษา มีวุฒิปัญญาเป็นเลิศ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อนำพาสังคมไทยสู่ความเจริญรุ่งเรือง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
2. เพื่อเป็นการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ซึ่งถือหลักผสมผสานระหว่างวิชาการและวิชาชีพ
3. เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้สำหรับผู้ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป

 

 
 
 
Copyright - 2007 Liberal of Arts Saint John's University
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1110 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ (662)-938-7058-65 แฟกซ์ (662)-513-8588