หน้าแรก รู้จักคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร บุคลากร ห้องปฏิบัติการ ศิษย์เก่า ติดต่อคณะ WIKI-QA ระบบการลา ใบลานักศึกษา
 
 
อาจารย์ :: นายเอกพล วิงวอน
:: เข้าสู้โฮมเพจอาจารย์เอกพล วิงวอน ::
อาจารย์ :: ประกิจ ณ สมบูรณ์
อาจารย์ ::วนาลี เลิศวาทิน
อาจารย์ :: พรพล วุฒิไกรกัลยา
อาจารย์ :: วีณา ซุ้มบัณฑิต
 
 
 
 
 
 
 


ปีการศึกษา 2552
- การจัดการความรู้วิทยุชุมชน : กระบวนการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนจังหวัดอ่างทอง ดร.ม.ล.สรสิริ  วรวรรณ (ทุนสกอ. ร่วมกับ สกว.)
- การวิเคราะห์กลยุทธ์การแปลในนิตยสารผู้หญิงแบบทวิภาษา อ.พรพล  วุฒิไกรกัลยา (ทุนมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น)
- ประวัติชุมชนกับการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ชุมชนตลาดเก้าห้อง อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี อ.ภคกนก รัตนวราภรณ์ (ทุนมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น)
- การศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวตำบลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ดร.ม.ล.สรสิริ  วรวรรณ  อ.ดนยา มีสวัสดิ์ (ทุนมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น)
- ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดเก้าห้อง อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี อ.เอกพล  วิงวอน และ อ.วีณา  ซุ้มบัณฑิต (ทุนมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น)
- การสื่อความหมายของสื่อบริเวณตลาดเก้าห้อง และเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตลาดเก้าห้อง อ.ประกิจ ณ สมบูรณ์ (ทุนมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น)
- การใช้บริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาระบบ E-Student Loan ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  อ.นิภาพรรณ  เวียงพระปรก (ทุนมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น)

ปีการศึกษา 2551
- ปัจจัยและผลที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผศ.สุขุมาลย์     ประสมศักดิ์ (ทุนมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น)
- การศึกษาความหมายและสุนทรียภาพของพระพุทธปฏิมาสุโขทัย อ.ภคกนก รัตนวราภรณ์ (ทุนมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น)
- พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน : ศึกษากรณีนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาล และมหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ผศ.สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์ (ทุนมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น)
- การศึกษาพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยการใช้เทคนิคการ ตอบสนองเชิงสุ่มของ Warner ผศ.ดร.ศิริพร เสริตานนท์ (ทุนมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น)
- A FREQUENCY ANALYSIS OF ENGLISH READING STRATEGIES USED BY FOURTH-YEAR ENGLISH MAJORS OF PRIVATE UNIVERSITIES IN BANGKOK MR. PORNPOL WUTTIKRIKUNLAYA (ทุนมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น)

ปีการศึกษา 2550
- ตัวประมาณค่าของริดจ์พารามิเตอร์ ผศ.ดร.กาญจนา  ภัทราวิวัฒน์ (ทุนมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น)

งานวิจัยในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2552
- การศึกษากิจกรรมแบบบรูณาการทักษะทางภาษา     ที่มีผลต่อความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 อ.สุทธิชา เพชรวีระ (ทุนมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น)
- การสอนด้านวิจัยการท่องเที่ยว โดยให้นักศึกษาลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่จริง สร้างงานวิจัย และนำเสนอต่อชุมชุนที่ไปลงพื้นที่ อ.ประกิจ ณ สมบูรณ์ (ทุนมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น)
- การรักษาสถาพภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2552โดยบูรณาการการสอนวิชาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อ.ประกิจ ณ สมบูรณ์ (ทุนมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น)
- การสอนวิชาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต โดยยึดตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.ประกิจ ณ สมบูรณ์ (ทุนมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น)

ปีการศึกษา 2551
- การจูงใจให้แต่งกายถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย  และส่งเสริมจริยธรรมในชั้นเรียน โดยใช้คะแนนเป็นตัวกระตุ้น อ.ประกิจ ณ สมบูรณ์ (ทุนมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น)
- การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน ผศ.ดร.กาญจนา  ภัทราวิวัฒน์ (ทุนมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น)
- การใช้โปรแกรม PowerPoint 2007 ร่วมกับแนวคิด 4Ps ในการนำเสนองานปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาวิชาสัมมนาการท่องเที่ยว อ.ประกิจ ณ สมบูรณ์ (ทุนมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น)
- การสอนวิชาผลิตสื่อเพื่อการท่องเที่ยว โดยใช้ Project-based-learning ตามแนวคิด Constructionism เพื่อกระตุ้นความสนใจ และจูงใจในการเรียนของนักศึกษา อ.ประกิจ ณ สมบูรณ์ (ทุนมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น)

 

 
 
 
Copyright - 2007 Liberal of Arts Saint John's University
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1110 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ (662)-938-7058-65 แฟกซ์ (662)-513-8588