หน้าแรก รู้จักคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร บุคลากร ห้องปฏิบัติการ ศิษย์เก่า ติดต่อคณะ WIKI-QA ระบบการลา ใบลานักศึกษา
 
 
 


-LA Magazine-

 
 
 
 
บุคลากร : คณะศิลปศาสตร์
           
   
   
    ดร.ม.ล.สรสิริ วรวรรณ
คณบดี

:: à¢éÒÊÙéâÎÁྨÍÒ¨ÒÃÂìàÍ¡¾Å ÇÔ§Ç͹ ::
     
       
    ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
รองคณบดี

:: à¢éÒÊÙéâÎÁྨÍÒ¨ÒÃÂìàÍ¡¾Å ÇÔ§Ç͹ ::
     
   

 

   
    อ.กชกร คงเสมา
ที่ปรึกษาคณบดี/
อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษฯ

:: à¢éÒÊÙéâÎÁྨÍÒ¨ÒÃÂìàÍ¡¾Å ÇÔ§Ç͹ ::
     

 
อ.เอกพล วิงวอน
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว

:: à¢éÒÊÙéâÎÁྨÍÒ¨ÒÃÂìàÍ¡¾Å ÇÔ§Ç͹ ::
  อ.เพ็ญวิษา วัฒนปรีชานนท์
หัวหน้าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

:: à¢éÒÊÙéâÎÁྨÍÒ¨ÒÃÂìàÍ¡¾Å ÇÔ§Ç͹ ::
  อ.นราธิป ธรรมวงศา
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษฯ
:: à¢éÒÊÙéâÎÁྨÍÒ¨ÒÃÂìàÍ¡¾Å ÇÔ§Ç͹ ::
 

 

 
อ.ภคกนก รัตนวราภรณ์
อาจารย์ประจำสาขาฯ

:: à¢éÒÊÙéâÎÁྨÍÒ¨ÒÃÂìàÍ¡¾Å ÇÔ§Ç͹ ::
 

ผศ.ดร.ศิริพร เสริตานนท์อาจารย์ประจำหมวดฯ
:: à¢éÒÊÙéâÎÁྨÍÒ¨ÒÃÂìàÍ¡¾Å ÇÔ§Ç͹ ::

  อ.สุทธิชา เพชรวีระ
อาจารย์ประจำสาขาฯ

:: à¢éÒÊÙéâÎÁྨÍÒ¨ÒÃÂìàÍ¡¾Å ÇÔ§Ç͹ ::
 

   
อ.ประกิจ ณ สมบูรณ์
อาจารย์ประจำสาขาฯ

:: à¢éÒÊÙéâÎÁྨÍÒ¨ÒÃÂìàÍ¡¾Å ÇÔ§Ç͹ ::
  ดร.สวัสดิ์ อโณทัย
อาจารย์ประจำหมวดฯ

:: à¢éÒÊÙéâÎÁྨÍÒ¨ÒÃÂìàÍ¡¾Å ÇÔ§Ç͹ ::
  อ.วิริยา ด่านกำแพงแก้ว
อาจารย์ประจำสาขาฯ
:: à¢éÒÊÙéâÎÁྨÍÒ¨ÒÃÂìàÍ¡¾Å ÇÔ§Ç͹ ::
 

   
อ.ดนยา มีสวัสดิ์
อาจารย์ประจำสาขาฯ

:: à¢éÒÊÙéâÎÁྨÍÒ¨ÒÃÂìàÍ¡¾Å ÇÔ§Ç͹ ::
  ผศ.สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์
อาจารย์ประจำหมวดฯ

:: à¢éÒÊÙéâÎÁྨÍÒ¨ÒÃÂìàÍ¡¾Å ÇÔ§Ç͹ ::
  อ.นิธิวุฒิ จันทร์ไทย 
อาจารย์ประจำสาขาฯ

:: ????????????????????????? ????? ::
 

   
อ.วีณา ซุ้มบัณฑิต
อาจารย์ประจำสาขาฯ

:: à¢éÒÊÙéâÎÁྨÍÒ¨ÒÃÂìàÍ¡¾Å ÇÔ§Ç͹ ::
  อ.อาทิตยา จารุจินดา
อาจารย์ประจำหมวดฯ

:: à¢éÒÊÙéâÎÁྨÍÒ¨ÒÃÂìàÍ¡¾Å ÇÔ§Ç͹ ::
  อ.จุฑามาศ สำฤทธิ์
อาจารย์ประจำสาขาฯ

:: ????????????????????????? ????? ::
 

   
อ.ดารุณี มีชัย
อาจารย์ประจำสาขาฯ

:: à¢éÒÊÙéâÎÁྨÍÒ¨ÒÃÂìàÍ¡¾Å ÇÔ§Ç͹ ::
  อ.สุทธิพงศ์ วรอุไร
อาจารย์ประจำหมวดฯ

:: à¢éÒÊÙéâÎÁྨÍÒ¨ÒÃÂìàÍ¡¾Å ÇÔ§Ç͹ ::
  อ.วนาลี เลิศวาทิน
อาจารย์ประจำสาขาฯ

:: ????????????????????????? ????? ::
 
 
       
           
       
นางสาวจรรยา แก้วใส
เลขานุการคณะ

:: à¢éÒÊÙéâÎÁྨÍÒ¨ÒÃÂìàÍ¡¾Å ÇÔ§Ç͹ ::
  นางพจนา พิศวงนุกุลกิจ
เจ้าหน้าที่คณะฯ

:: à¢éÒÊÙéâÎÁྨÍÒ¨ÒÃÂìàÍ¡¾Å ÇÔ§Ç͹ ::
     
 
       
        อาจารย์พิเศษคณะศิลปศาสตร์  
           
รศ. ดร. พยอม ธรรมบุตร:: à¢éÒÊÙéâÎÁྨÍÒ¨ÒÃÂìàÍ¡¾Å ÇÔ§Ç͹ :: อาจารย์นาตาลี   จันทกูล :: à¢éÒÊÙéâÎÁྨÍÒ¨ÒÃÂìàÍ¡¾Å ÇÔ§Ç͹ ::
อาจารย์วันชัย เจียไพบูลย์:: à¢éÒÊÙéâÎÁྨÍÒ¨ÒÃÂìàÍ¡¾Å ÇÔ§Ç͹ :: อาจารย์สามารถ   ปิยานันทรักษ์ :: à¢éÒÊÙéâÎÁྨÍÒ¨ÒÃÂìàÍ¡¾Å ÇÔ§Ç͹ ::
 
 
 
 
 
 
 
Copyright - 2007 Liberal of Arts Saint John's University
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1110 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ (662)-938-7058-65 แฟกซ์ (662)-513-8588