:::  โครงการ "เซนต์จอห์นจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว" วันที่ 9 มีนาคม 2555  :::
 
 

โครงการเซนต์จอห์นจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ              (1) ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ ในเขตจตุจักรให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น  และพัฒนาสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน (2) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านการเล่าเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น ในรูปแบบของยุวมัคคุเทศก์ อันจะนำมาซึ่งความรักและความหวงแหนแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบรถไฟจำลอง (ไทย) ที่สะท้อนอดีตที่รุ่งโรจน์ของไทย (3) เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลักอันได้แก่  (1) การแข่งขันเล่าเรื่องท่องเที่ยวเขตจตุจักร (Junior Guide Talent) (2) การแข่งขันทำรถไฟจำลอง (ไทย) (3) การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ท่องเที่ยวยั่งยืน รื้อฟื้นจตุจักร” (เชิญดารา นักร้อง   ผู้กำกับดัง) และ (4) งานนิทรรศกาล ผีเสื้อและรถไฟไทย  (คลิ๊กชมภาพกิจกรรม)

 
 
  ข่าวในสาขาศิลปศาสตร์ >> โครงการ "เซนต์จอห์นจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว" วันที่ 9 มีนาคม 2555  |  อัพเดทข่าววันที่   02/04/2555 / เวลา  13:27:33