สัมมนาเรื่อง การสอนแบบ active learning 2
 
 
 

 
สัมมนาเรื่อง การสอนแบบ active learning 2
สัมมนาเรื่อง การสอนแบบ active learning ณ ห้องประชุมจุฬาเกษม อาคารชินโสภณพนิช เป็นการสัมมนาบุคคลกร ด้านการเรียนการสอน โดยวิทยากรพิเศษ นายแพทย์ศักดา ไชยกิจภิญโญ
 
 
 
  ผู้สัมมนา คณาจารย์มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นสัมมนาวันที่ 20 ธ.ค.2550