user name
password
บุคลากร
หลักสูตร
แผนการเรียน
 คู่มือการพิมพ์ภาคนิพนธ์
 การสอบโครงงาน 100 เปอร์เซ็น ปี 2552
 แนวข้อสอบวิทยาการก้าวหน้า
 แนวข้อสอบงานบริการระบบอินเตอร์เน็ต
 แนวข้อสอบระบบเครือข่าย
 สำนักงานเขตจตุจักร
 ข้อมูลตลาดแรงงาน
 กระทรวงแรงงาน
 VCP อบรม Robot
 วิชาการบริการคอมฯ
   
นายพิทักษ์ เขียวขาว
ที่ปรึกษาสาขา
อ.เอื้อการย์ เศิกศิริ
หัวหน้าแผนกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
อ.อนุโลม ศรีพิณ
ฝ่ายปกครองสาขา
   
อ.สรศักดิ์ หวังดี
วิชาการสาขา
อ.ณัฐพงษ์ ธูปประดิษฐ์
ฝ่ายอาคารสถานที่
อ.อดิศร มาตรพันธ์นา
วิชาการสาขา
   
อ.เจริญศักดิ์จ่ายอั่น
กิจกรรมสาขา
อ.นิติกร มาตา
วิชาการสาขา
อ.ทิพยสุดา สาคร
วิชาการสาขา
   

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยต้อนรับนักเรียีน GIFU DAIICHI HIGH SCHOOLทัศนศึกษาดูงาน บริษัทนารายณ์ควิลติ้งโปรดัก จำกัดไหว้ครู


  
 คุณรู้ไหมครูอยากได้อะไร ??
 การเป็นวิศวกรที่ดีและเด็กอาชีวะที่ดี
 ครูที่ดี ดูอย่างไร.. มาที่นี่ มีคู่มือพิสูจน์การเป็นครูดี มาฝาก
 ภาพอนาคตครูไทย
 6 ขั้นตอน สอนได้ทุกสิ่ง