user name
password
บุคลากร
หลักสูตร
แผนการเรียน
 งานวิจัย
 ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
 ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 2556
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2555
 คำสั่ง และแผนความปลอดภัย
 คุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ห้องสมุด วช.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 กระทรวงศึกษาธิการ
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 วัสดุราคากลาง
 วัดผล สถิติและวิจัยทางการศึกษา
 Thaiengineering
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ยงยุทธ ไสว (หัวหน้าสาขาวิชาเครื่องกล) ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา2555 (สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย)  ..


  สอบ V-Net 
  ทำบุญตักบาตรวันครู  
  โครงงาน ปวส. 2 และปวช.3 
  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
  สอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปีการศึกษา 2555 
  สรุปสิ่งประดิษฐ์สาขาวิชาเครื่องกล ปีการศึกษา 2554 
  ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555 

ดูทั้งหมด >>


กิจกรรมวันแม่ 2556บริการชุมชนศึกษาดูงานโครงการร่วมด้วยช่วยกันปลูกต้นไม้


  
 เศรษฐกิจ พอเพียงกับการศึกษา
 พระราชดำรัส
 พระราชดำรัสคุณธรรม 4 ประการ
 หลักปรัชญาการดำเนินชีวิต
 ห้องที่ชื่อว่า