user name
password
บุคลากร
 
 
 คู่มือการทำโครงการ ปรับปรุง 59
 ตัวอย่างรูปเล่มโครงการ
 แบบฟอร์มวิชาโครงการ 59
 แบบฟอร์มประกวดสิ่งประดิษฐ์ สช.30
 รูปแบบท่อ2
 ผลการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ สช.ครั้งที่ 30
 ผลการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ สช.ครั้งที่ 27
 อาจารย์เทิดศักดิ์ วิชาชัย
 สมาคมนักสิ่งประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
 แหล่งความรู้ทางวิศวกรรม
 คลังสิ่งประดิษฐ์
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้า 58
สาขางานการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 1.นายปฐมพร วิเวก เกียรติบัตรเหรียญทอง 2.นายอภิสิทธิ์ เงินวัน เกียรติบัตรเหรียญทอง สาขางานการพันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 1.นายประพฤทธิ์ ตันเจริญ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 2. นายศิขรินทร์ เสือโรจน์ ชมเชย  ..


  รับสมัครนักศึกษาใหม่ 
  แข่งขันมาตรฐานฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 25 
  รวมกิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
  งานวิจัยในชั้นเรียน 
  ผลสรุปการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ อาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 27 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2555 
  รายชื่อโครงการ ปีการศึกษา 2555 
  ผลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 27 
  ค่ายอาสาพัฒนาชนบท 
  เรียนสายอาชีพ ต่างจากเรียนสายสามัญยังไงน๊า 
  ขั้นตอนการสอบหัวข้อโครงงาน 55 

ดูทั้งหมด >>


บริการชุมชน (4)บริการชุมชน (3)บริการชุมชน (2)บริการชุมชน (1)


  
 เรียนสายอาชีพ ต่างจากเรียนสายสามัญยังไงน๊า
  9 เทคนิคฝึกสมองคิดสร้างสรรค์
 วันครูแห่งชาติ
 108 วิธีประหยัดพลังงาน
 ประวัติสุนทรภู่