ผังบริหารโรงเรียน
ปี 53 ปี 54 ปี 55-56
chart ฝ่ายบริหารทรัพยากร
chart ฝ่ายศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
chart ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
chart ฝ่ายวิชาการ
chart ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
chart ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
chart เครื่องกล
chart ฝ่ายบริหารทรัพยากร
chart ฝ่ายศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
chart ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
chart ฝ่ายวิชาการ
chart ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
chart ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
chart เครื่องกล
chart โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค 55
chart โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค 56
โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค :: เลขที่ 25 ซอยวิภาวดี 32 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2930-3667-9 โทรสาร 0-2513-8582 Email:ptinfo@stjohn.ac.th