งานวิชาการ
ลำดับชื่อเรื่อง ปีการศึกษาผู้อ่าน(ครั้ง) 
  1    แผนการเรียน ปวส. สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.6 หลักสูตร 2557   2558  628  
  2    คำบรรยายรายวิชา2212- xxxx ภาษาต่างประเทศ ปวช. 56   2557  323  
  3    สมรรถนะการเรียนรู้ประจำภาคเรียน   2550  3036  
  4    คำบรรยายรายวิชา3105- xxxx อิเล็กทรอนิกส์ ปวส. 57   2558  303  
  5    แนวทางการนิเทศภายในด้านการอาชีวศึกษา   2557  747  
  6    คู่มือระบบการจัดการเรียนรู้   2551  4557  
  7    คำบรรยายรายวิชา3104- xxxx ไฟฟ้า ปวส. 57   2558  314  
  8    คำบรรยายรายวิชา2204- xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 56   2557  718  
  9    คำบรรยายรายวิชา2201- xxxx บัญชีญ ปวช. 56   2557  900  
  10    คำบรรยายรายวิชา2202- xxxx การตลาด ปวช. 56   2557  312  
  11    ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556   2557  381  
  12    คำบรรยายรายวิชา 2000-xxxx หลักสูตร ปวช.2556   2557  378  
  13    คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน 2-2557   2557  399  
  14    เกณฑ์คะแนนวัดผลรายวิชาหลักสูตร56 ประจำปีการศึกษา 2557   2557  544  
  15    คู่มือการจัดฝึกงาน ปวช. และ ปวส.   2550  1610  
  หน้า  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |