งานวิชาการ
ลำดับชื่อเรื่อง ปีการศึกษาผู้อ่าน(ครั้ง) 
  1    คำบรรยายรายวิชา2212- xxxx ภาษาต่างประเทศ ปวช. 56   2557  4  
  2    กรอบหลักสูตร ปวช. 2551   2551  2842  
  3    กรอบหลักสูตร ปวส. 2551   2551  1680  
  4    สมรรถนะการเรียนรู้ประจำภาคเรียน   2550  2328  
  5    คำบรรยายรายวิชา3105- xxxx อิเล็กทรอนิกส์ ปวส. 57   2558  4  
  6    แนวทางการนิเทศภายในด้านการอาชีวศึกษา   2557  135  
  7    คู่มือระบบการจัดการเรียนรู้   2551  3652  
  8    คำบรรยายรายวิชา3104- xxxx ไฟฟ้า ปวส. 57   2558  3  
  9    คู่มือประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง   2557  1  
  10    คำบรรยายรายวิชา2204- xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 56   2557  5  
  11    คำบรรยายรายวิชา2201- xxxx บัญชีญ ปวช. 56   2557  5  
  12    คำบรรยายรายวิชา2202- xxxx การตลาด ปวช. 56   2557  5  
  13    ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556   2557  59  
  14    คำบรรยายรายวิชา 2000-xxxx หลักสูตร ปวช.2556   2557  71  
  15    คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน 2-2557   2557  92  
  หน้า  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |