งานวิชาการ
ลำดับชื่อเรื่อง ปีการศึกษาผู้อ่าน(ครั้ง) 
  1    แผนการเรียน ปวส. สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.6 หลักสูตร 2557   2558  915  
  2    คำบรรยายรายวิชา2212- xxxx ภาษาต่างประเทศ ปวช. 56   2557  388  
  3    สมรรถนะการเรียนรู้ประจำภาคเรียน   2550  3121  
  4    คำบรรยายรายวิชา3105- xxxx อิเล็กทรอนิกส์ ปวส. 57   2558  369  
  5    แนวทางการนิเทศภายในด้านการอาชีวศึกษา   2557  896  
  6    คู่มือระบบการจัดการเรียนรู้   2551  4792  
  7    คำบรรยายรายวิชา3104- xxxx ไฟฟ้า ปวส. 57   2558  381  
  8    คำบรรยายรายวิชา2204- xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 56   2557  1643  
  9    คำบรรยายรายวิชา2201- xxxx บัญชีญ ปวช. 56   2557  1806  
  10    คำบรรยายรายวิชา2202- xxxx การตลาด ปวช. 56   2557  723  
  11    ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556   2557  454  
  12    คำบรรยายรายวิชา 2000-xxxx หลักสูตร ปวช.2556   2557  445  
  13    คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน 2-2557   2557  468  
  14    เกณฑ์คะแนนวัดผลรายวิชาหลักสูตร56 ประจำปีการศึกษา 2557   2557  616  
  15    คู่มือการจัดฝึกงาน ปวช. และ ปวส.   2550  1966  
  หน้า  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |