การประกันคุณภาพ
ลำดับหัวข้อเอกสาร ปีการศึกษาผู้อ่าน(ครั้ง) 
  1    ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.   2556  401  
  2    รายงานการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2555   2556  685  
  3    บทสรุปผู้บริหารผ่านการประเมินรอบสาม   2556  408  
  4    ผลการประเมินคุณภาพยภายนอกรอบสาม ผ่านเกณฑ์ระดับ ดี   2556  541  
  5    บทสรุปผู้บริหารผ่านการประเมินรอบสอง   2552  901  
  6    รายงานการประเมินคุณภาพภายในส่วนที่1ประจำปีการศึกษา2557   2556  365  
  7    รายงานการประเมินคุณภาพภายในส่วนที่3ประจำปีการศึกษา2557   2556  303  
  8    มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอกรอบที่ 3   2554  2617  
  9    แผนปฏิบัติการประจำปี2555   2555  522  
  10    คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558)   2554  745  
  11    แบบสรุปข้อมูลสำคัญตามตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558)โปลีเทคนิค   2554  460  
  12    คู่มือการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด   2556  374  
  13    แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม56   2556  576  
  14    แจ้งรับการประมินคุณภายนอก สมศ. รอบสาม   2556  465  
  15    แผนพัฒนาสถานศึกษา 2553-2555   2553  566  
  หน้า  1 I 2 I