การประกันคุณภาพ
ลำดับหัวข้อเอกสาร ปีการศึกษาผู้อ่าน(ครั้ง) 
  1    ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.   2556  419  
  2    รายงานการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2555   2556  701  
  3    บทสรุปผู้บริหารผ่านการประเมินรอบสาม   2556  426  
  4    ผลการประเมินคุณภาพยภายนอกรอบสาม ผ่านเกณฑ์ระดับ ดี   2556  559  
  5    บทสรุปผู้บริหารผ่านการประเมินรอบสอง   2552  907  
  6    รายงานการประเมินคุณภาพภายในส่วนที่1ประจำปีการศึกษา2557   2556  383  
  7    รายงานการประเมินคุณภาพภายในส่วนที่3ประจำปีการศึกษา2557   2556  321  
  8    มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอกรอบที่ 3   2554  2620  
  9    แผนปฏิบัติการประจำปี2555   2555  542  
  10    คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558)   2554  762  
  11    แบบสรุปข้อมูลสำคัญตามตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558)โปลีเทคนิค   2554  469  
  12    คู่มือการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด   2556  380  
  13    แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม56   2556  594  
  14    แจ้งรับการประมินคุณภายนอก สมศ. รอบสาม   2556  470  
  15    แผนพัฒนาสถานศึกษา 2553-2555   2553  585  
  หน้า  1 I 2 I