ข่าวสารถึงศิษย์เก่า พณิชยการเซนต์จอห์น-เซนต์จอห์นอาชีวศึกษา-และ(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค)
     ศิษย์เก่า พณิชยการเซนต์จอห์น-เซนต์จอห์นอาชีวศึกษา-เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค ทุกรุ่นทุกสาขา/แผนก ระดับ ปวช-ปวส และรอบค่ำ ที่เรียนตึกใน ท่านใดที่ยังไม่ได้มารับใบประกาศนียบัตร ขอให้มาติดต่อรับได้ที่โรงเรียน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค ตั้งอยู่เลขที 25 ซอยวิภาวดี 32 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ติดกับธนาคารไทยพณิชย์ สำนักงานใหญ่ - หรือใกล้กับสำนักงานเขตจตุจักร)
โทร 0-2930-3667-9 โทรสาร 0-2513-8582
ระดับปวช.แผนก
-พณิชยการ
-ช่างสำรวจ
-ช่างยนต์
-ช่างอิเล็กทรอนิกส์
-ช่างไฟฟ้ากำลัง
ระดับปวส. แผนก
- เทคนิคยานยนต์
- ไฟฟ้าติดตั้ง
- ไฟฟ้าเครื่องกล
- อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
- อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอรื
โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค :: เลขที่ 25 ซอยวิภาวดี 32 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2930-3667-9 โทรสาร 0-2513-8582 Email:ptinfo@stjohn.ac.th