รายละเอียดหลักสูตร >>>

    - ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี 6 เดือน
    - หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
    - ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 98,000 บาท (ไม่รวมค่าศึกษาดูงานในและต่างประเทศ)
  สามารถผ่อนชำระได้เป็นรายเดือน เดือนละ 3,500 บาท
    - เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์
   
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะศึกษาศาสตร์
โทรศัพท์สายตรง 02-938-8353 ติดต่อ อ.ประภรณ์ , อ.อทิตยา ,ดร.ธนีนาฎ และ คุณอนัญญา