Faculty of Business Administration

เกี่ยวกับคณะ

การรับสมัคร

หลักสูตร

กิจกรรมคณะ

 บุคคลากร

ปฏิทินการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

การบริการสังคม

หน้าแรก

 

 

ประวัติ
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2532 อนุญาต ให้จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภายใต้การกำกับดูแลของทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

คณะบริหารธุรกิจ เป็นคณะแรกที่เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 ใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการตลาด รับนักศึกษาในหลักสูตร 4 ปี ภาคกลางวัน (โปรแกรมภาษาไทย และโปรแกรมภาษาอังกฤษ) และหลักสูตร ต่อเนื่อง 2 ปี ภาคกลางวัน และภาคค่ำ ต่อมาในปีการศึกษา 2534 ได้ขยายการสอนเพิ่มโดยเปิดการเรียนการสอนในอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ในหลักสูตร 4 ปี ภาคกลางวัน และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคกลางวันและภาคค่ำ ในปีการศึกษา 2539 ได้เปิดทำการเรียนการสอนเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี ในภาคกลางวัน โดยในทุกหลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานจากทบวงมหาวิทยาลัย 

ในปัจจุบัน  คณะบริหารธุรกิจ  เปิดทำการเรียนการสอน 5 สาขาวิชา  โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  สมดังคำขวัญของคณะฯ ที่ว่า  "วิสัยทัศน์กว้างไกล   ใฝ่ใจความรู้ เชิดชูสถาบัน  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ"

ปณิธาน
คณะบริหารธุรกิจ มีปณิธานแน่วแน่ว่าจะทำการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านบริหารธุรกิจ เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคม

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจ การใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

2. เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพชั้นสูง โดยสนับสนุนให้ผลิตผลงานวิจัย งานแต่ง เรียบเรียง แปลหนังสือ เอกสารประกอบการสอน และบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน

3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน และสังคม เพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

4. เพื่อปลูกฝัง และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยให้แก่นักศึกษาและบุคลากร   


Faculty of Business Administration

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
เลขที่ 1110  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900   โทรศัพท์ 0-2938-6965 แฟกซ์ 0-2938-7012