Faculty of Business Administration

เกี่ยวกับคณะ

การรับสมัคร

หลักสูตร

กิจกรรมคณะ

 บุคคลากร

ปฏิทินการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

การบริการสังคม

หน้าแรก

 

 

กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

ประมวลภาพงาน "BA Exhibition 2009" จัดโดยคณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ประมวลภาพโครงการสัมนาทางการจัดการ หัวข้อ "ขนมไทย บ้านคุณแอ๋ว ความภาคภูมิใจของชาวเกาะเกร็ด"
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จัดโครงการเทคนิคน่ารู้กับ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประมวลภาพโครงการสัมนาทางการจัดการ หัวข้อ "ธรรมชาติเลอค่า กล้วยไม้ป่าคู่เมือง ลือเลื่องแดนสยาม อนุรักษณ์ถิ่นงาม กล้วไม้ไทย"
สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จัดโครงการทัศนศึกษา ณ อายิโน๊ะโมโต๊ะ หนองแค จ.สระบุรี ชมรมร้อยดวงใจ SJU สู่ชุมชน จัดโครงการ "สร้างฝายชะลอน้ำ ถวายองค์ราชินี ในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 76 พรรษา"
โครงการสัมมนาทางการจัดการ หัวข้อเรื่อง "สืบสานเครื่องปั้นดินเผาชาวมอญ องค์การแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรม" ประมวลภาพโครงการสัมมนาการจัดการ หัวข้อ "ศิลปคุณค่ าแห่งดอกไม้ประดิษฐ์ไทย" เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552
คณะบริหารธุรกิจ
ประมวลภาพโครงการ "SME's 2008 เส้นทางเศรษฐกิจ" ครั้งที่ 3
คณะบริหารธุรกิจ
จัดโครงการในวิชาภาวะผู้นำ "Leadership in Reality Life" ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2551 ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde
คณะบริหารธุรกิจ
วิชาภาวะผู้นำ สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการ "On Stage Leadership Skills" เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551
คณะบริหารธุรกิจ
จัดโครงการสัมมนาทางการจัดการ "กระดาษสา สินค้าไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก" เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551
คณะบริหารธุรกิจ
โครงการนักการตลาดเส้นทางนอกตำรา ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 12-13 สิงหาคม 2551
คณะบริหารธุรกิจ
โครงการสัมนาทางการจัดการ "TESCO LOTUS ความเป็นหนึ่งก้าวไกลใส่ใจสังคม" เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
จัดสัมมนาทางการจัดการ เรื่องภูมิปัญญาภูอมรเกษตรกรไทย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551
 
คณะบริหารธุรกิจ
จัดโครงการสัมมนาทางการจัดการ หัวข้อ "ศิลปะเซรามิคไทยสู่ตลาดโลก" เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551
คณะบริหารธุรกิจ
จัดโครงการอบรมคุณธรรม ตามรอยพระพุทธศาสนา วันที่ 22-24 สิงหาคม 2551
คณะบริหารธุรกิจ
ประมวลภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการทัศนศึกษา เยี่ยมชมกิจการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551
สาขาการจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
ประมวลภาพ พิธีไหว้ครู สาขาการจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2551
คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณธรรม สร้างสรรค์เยาวชน เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2551 ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. จังหวัดนครนายก
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
จัดโครงการ "เทคนิคน่ารู้กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์" เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
จัดสัมมนาในหัวข้อ "ธุรกิจรองเท้าหนัง สร้างสรรค์เศรษฐกิจพอเพียง"เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
"ร่วมใจสัญจรสานฝันวัฒนธรรมไทย" ในวันที่ 17-18 มกราคม 2551 ณ เขาชีจรรย์และสวนนงนุช จังหวัดชลบุรี
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการจัดการเรื่อง "ทองพับสมุนไพรขนมไทยร่ามสมัย" เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
จัดสัมมนาในหัวข้อ "พัฒนาชีวิตแบบไทยกับยาเม็ดลูกกลอนสมุนไพร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ กองฝึกอบรมกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร
จัดให้มีโครงการบรรยายพิเศษ “การเงินส่วนบุคคลแหล่งเงินทุนเริ่มต้นของธุรกิจ”
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
จัดโครงการ SME'2007 วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ที่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่  9-11 มกราคม 2551
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ จัดกิจกรรม
"Leadership in Reality Life" ณ โรงแรมใบหยกสกาย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550  
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร
 จัดให้มีการแนะนำโครงการการแข่งขัน MMA & YRC 2007 : Young Financial Star Competition
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
จัดสัมมนาในหัวข้อ "เกษตรกรท้องถิ่นไทย ปลูกผัก ปลอดภัย สู่ครัวโลก" เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ จัดกิจกรรม
"On Stage Leadership Skills" เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550  
คณะบริหารธุรกิจจัดสัมมนา
หัวข้อ "Good Taste Best Nutrient"  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550
คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการสัมมนา
"นักธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม"  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550
คณะบริหารธุรกิจจัดพิธีมอบเหรียญ Dean List
ณ ห้องสารนิเทศ อาคารชิน โสภณพณิช
คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนา
โครงการนักการตลาดเส้นทางนอกตำรา ครั้งที่ 6
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร
คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการ "ร่วมรักสร้างฝันแบ่งปันเพื่อน้อง"
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมดีดีเพื่อน้อง ๆ เยาวชนที่โรงเรียนวัดตะเคียนทอง จังหวัดปราจีนบุรี
English Program -> "Human&Environment"
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร English Program จัดกิจกรรม "
Human&Environment"
นักศึกษาหลักสูตร English Program รับน้อง
วันที่ 11 มิถุนายน 2550
คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมสร้างสรรค์เยาวชน ณ วัดบุดดา จ.สิงห์บุรี วันที่ 27-29 มิถุนายน 2550
คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ประจำปีการศึกษา 2550
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
ประมวลภาพกิจกรรม "วันพี่เจอน้อง" ของสาขาการจัดการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550
คณะบริหารธุรกิจจัดงานปัจฉิมนิเทศ
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศขึ้น
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขา CIM มอบอุปกรณ์การเรียน
ให้แก่โรงเรียนวัดบางขมิ้น จังหวัดสมุทรปราการ
 


Faculty of Business Administration

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
เลขที่ 1110  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900   โทรศัพท์ 0-2938-6965 แฟกซ์ 0-2938-7012