Faculty of Business Administration

เกี่ยวกับคณะ

การรับสมัคร

หลักสูตร

กิจกรรมคณะ

 บุคคลากร

ปฏิทินการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

การบริการสังคม

หน้าแรก

 

 

การรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
- หลักสูตร 4 ปี
 
 - รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย (ม.6) ปวช. หรือเทียบเท่า

- หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
   - รับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปวส. , ปวท. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า (สาขาที่สมัครจะต้องตรงตามสาขาที่สำเร็จการศึกษา)

 

หลักฐานการสมัครเข้าเรียน
 
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. คำอธิบายรายวิชาสถาบันเดิม / (กรณีเทียบโอน)

 

ลักษณะการศึกษาของสาขาบัญชี
จัดหลักสูตรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ เพื่อเตรียมตัวเป็นนักบัญชี ผู้สอบบัญชี ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในงานบัญชีแขนงต่างๆ

ตลาดงานและการประกอบอาชีพ
นักบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พนักงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาการบัญชี

 

ลักษณะการศึกษาของสาขาวิชาการตลาด
จัดหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในวิชาการด้านการตลาด เพื่อเตรียมตัวเป็นนักการตลาดที่มีความรู้ ความสามารถในการวางแผนการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคาการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสายงานวิชาชีพทางด้านการตลาด

ตลาดงานและการประกอบอาชีพ
นักการตลาด นักวางแผน และพัฒนาสื่อ นักโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นักวิจัย ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบริหารลูกค้า ประกอบกิจการส่วนตัว พนักงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการตลาด

 

ลักษณะการศึกษาของสาขาวิชาการจัดการ
จัดหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาด้านการจัดการสำนักงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทั่วไป และพัฒนาองค์การตลอดจนการวางแผน เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสายงานวิชาชีพทางด้านการจัดการได้อย่างถูกต้อง

ตลาดงานและการประกอบอาชีพ
นักการจัดการโครงการต่างๆ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักการจัดการทางธุรกิจขนาดย่อม ประกอบธุรกิจส่วนตัว พนักงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทั่วไป

 

ลักษณะการศึกษาของสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจทั่วไปในหลากหลายแขนง อีกทั้งยังมีการสอดแทรกหลักการเขียนโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ ลงในรายวิชาหลักของสาขาฯ การพัฒนาและติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพัฒนาสื่อผสม ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ตลาดงานและการประกอบอาชีพ
โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบและออกแบบสารสนเทศ การติดตั้ง และวางระบบเครือข่ายขนาดเล็ก พนักงานในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

 

หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตร 4 ปี (เรียน 144 หน่วยกิต) เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชี , การตลาด , การตลาด (ENG.) , สาขาวิชาการจัดการ , สาขาวิชาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี (ภาคกลางวัน / ภาคค่ำ) (เรียนทั้งหมด 87 หน่วยกิต)
เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชี , การตลาด, สาขาวิชาการจัดการ , สาขาวิชาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Faculty of Business Administration

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
เลขที่ 1110  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900   โทรศัพท์ 0-2938-6965 แฟกซ์ 0-2938-7012