Faculty of Business Administration

เกี่ยวกับคณะ

การรับสมัคร

หลักสูตร

กิจกรรมคณะ

 บุคคลากร

ปฏิทินการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

การบริการสังคม

หน้าแรก

 

 


 

 

สาขาวิชาการจัดการ ( 2 ปี ต่อเนื่อง )

ชั้นปีที่  1        ภาคการศึกษาที่ 1

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์  1 วิชา

อก.1003

ภาษาอังกฤษ  3

ศศ.2102

หลักเศรษฐศาสตร์ 2

กจ.2102

องค์การและการจัดการ

กง.3102

การภาษีอากร

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1 วิชา

 

 

ชั้นปีที่  1             ภาคการศึกษาที่ 2

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  1 วิชา

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  1 วิชา

คณ .1002

คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน

วจ.3101

การผลิต

สค.3403

การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ

กจ.2202

การจัดการงานสำนักงาน

กจ.3201

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

 

 

ชั้นปีที่  1          ภาคการศึกษา  Summer

คณ.2101

คณิตศาสตร์ธุรกิจ

อก.1004

ภาษาอังกฤษ 4

 

 

ชั้นปีที่  2           ภาคการศึกษา  1

บช.2203

การบัญชีเพื่อการจัดการ

อก.4103

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

กจ.4206

การวิจัยธุรกิจ

กจ.3202

การวางแผนและควมคุม

กจ.4201

ภาวะผู้นำ

กจ.4202

ทฤษฎีและพฤติกรรมในองค์การ

 

 

ชั้นปีที่  2            ภาคการศึกษา  2

อก.4104

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

กง.3101

การเงินธุรกิจ

กจ.4205

ธุรกิจระหว่างประเทศ

กจ.4203

สัมมนาทางการจัดการ

กจ.3203

แรงงานสัมพันธ์

สค.4410

ระบบข้อมูลในองค์การ

วิชาเอกเลือก 1 วิชา

 

 

ชั้นปีที่  2             ภาคการศึกษา  Summer

วิชาเอกเลือก 1 วิชา

วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

 

สาขาวิชาการบัญชี ( 2 ปี ต่อเนื่อง ) ภาคค่ำ

ชั้นปีที่  1          ภาคการศึกษาที่ 1

อก.1003

ภาษาอังกฤษ 3

คณ.1002

คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน

กจ.2102

องค์การและการจัดการ

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

กจ.3203

แรงงานสัมพันธ์

 

 

ชั้นปีที่ 1          ภาคการศึกษา  2

คณ 2101

คณิตศาสตร์ธุรกิจ

อก.1004

ภาษาอังฤษ 4

สค.3403

การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ

วจ.3101

การผลิต

กจ.3201

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

 

 

ชั้นปีที่  1        ภาคการฤดูร้อน

กง.3102

การภาษีอากร

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  1 วิชา

 

 

ชั้นปีที่  2          ภาคการศึกษาที่ 1

อก.4103

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

กง.3101

การเงินธุรกิจ

กจ.2202

การจัดการงานสำนักงาน

กจ.3202

การวางแผนและควบคุม

วิชาเอกเลือก 1 วิชา

 

 

ชั้นปีที่  2           ภาคการศึกษา  2

อก.4104

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

ศศ.2102

หลักเศรษฐศาสตร์2

กจ.4201

ภาวะผู้นำ

กจ.4202

ทฤษฏีและพฤติกรรมในองค์การ

กจ.4206

การวิจัยธุรกิจ

 

 

ชั้นปีที่  2        ภาคฤดูร้อน

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1 วิชา

วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

 

 

ชั้นปีที่  3          ภาคการศึกษาที่  1

บช.2203

การบัญชีเพื่อการจัดการ

สค.4410

ระบบข้อมูลในองค์การ

กจ.4203

สัมมนาทางการจัดการ

กจ.4205

ธุรกิจระหว่างประเทศ

วิชาเอกเลือก 1 วิชา

 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ

สาขาวิชาการจัดการ ( หลักสูตร 4 ปี )

 ชั้นปีที่  1      ภาคการศึกษาที่ 1

 คณ.1002

 คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน

 ภท.1001

 ทักษะภาษาไทย 1

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  1 วิชา

 กต.2101

 การตลาด

 

 

 ชั้นปีที่  1            ภาคการศึกษาที่  2

 อก.  1001

 ภาษาอังกฤษ 1

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1 วิชา

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 วิชา

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 บช.1101

 การบัญชีการเงิน 1

 กจ.2101

 องค์การและการจัดการ

 

 

 ชั้นปีที่  2          ภาคการศึกษาที่  1

 อก.1002

 ภาษาอังกฤษ 2

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  1 วิชา  

 บช.1102

 การบัญชีการเงิน 2

 ศศ.2101

 หลักเศรษฐศาสตร์  1

 กม.2101

 กฏหมายธุรกิจ 1

 สถ.2101

 สถิติธุรกิจ

 

 

 ชั้นปีที่  2            ภาคการศึกษาที่ 2

 อก.1003

 ภาษาอังกฤษ 3

 ศศ.2102

 หลักเศรษฐศาสตร์ 2

 กม.2102

 กฏหมายธุรกิจ 2

 คณ.2101

 คณิตศาสตร์ธุรกิจ

 กจ.2202

 การจัดการงานสำนักงาน

 บช.2203

 การบัญชีเพื่อการจัดการ

 

 

 ชั้นปีที่  3            ภาคการศึกษาที่ 1

 อก.1004

 ภาษาอังกฤษ 4

 กง.3101

 การเงินธุรกิจ

 กง.3102

 การภาษีอากร

 กจ.3202

 การวางแผนและควบคุม

 วิชาโทบังคับ 1

 วิชาโทบังคับ 2

 

 

 ชั้นปีที่  3            ภาคการศึกษาที่  2

 วจ.3101

การผลิต

 กจ.3201

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

 กจ.3101

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 สค.3403

การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ

 อก.4103

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

 วิชาโทเลือก 1

 วิชาเลือกเสรี 1

 

 

 ชั้นปีที่  4          ภาคการศึกษาที่ 1

 อก.4104

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

 กจ.4201

ภาวะผู้นำ

 กจ.4204

นโยบายธุรกิจ

 กจ.4206

การวิจัยธุรกิจ

 กจ.4202

ทฤษฏีและพฤติกรรมในองค์การ

 วิชาโทบังคับ 3

 วิชาโทเลือก 2

 

 

 ชั้นปีที่  4          ภาคการศึกษาที่ 2

 กจ.4205

ธุรกิจระหว่างประเทศ

 กจ 4203

สัมมนาทางการจัดการ

 กจ.3203

แรงงานสัมพันธ์

 สค.4410

ระบบข้อมูลในองค์การ

 วิชาเลือกเสรี 2

 

 

  

 


Faculty of Business Administration

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
เลขที่ 1110  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900   โทรศัพท์ 0-2938-6965 แฟกซ์ 0-2938-7012