Faculty of Business Administration

เกี่ยวกับคณะ

การรับสมัคร

หลักสูตร

กิจกรรมคณะ

 บุคคลากร

ปฏิทินการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

การบริการสังคม

หน้าแรก

 


 
การบริการสังคม

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมบริการสังคม
ร่วมกับโครงการบริหารส่วนตำบล อบต.คูบางหลวง จ.เพชรบูรณ์ "จัดค่ายครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวธรรม" วันที่ 15-16 ธันวาคม 2551 โดย รศ.กัญญามน อินหว่าง อาจารย์วัลลภา ศรีทองพิมพ์ และอาจารย์กัญญา เฉลิมราช
   
คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมบริการความรู้สู่สังคม
ประมวลภาพโครงการ "เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนบน" โดย รศ.กัญญามล อินหว่าง อาจารย์วัลลภา ศรีทองพิมพ์ ในหัวข้อ "ระบบการจัดการแนวทางการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ของค่าย บางระจัน" จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551
   
คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมบริการความรู้สู่สังคม
หัวข้อ "กลยุทธ์การพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร" ให้แก่ บริษัท Greyhound เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2550 โดย รองศาสตราจารย์ กัญญามน อินหว่าง อาจารย์วัลลภา ศรีทองพิมพ์ และอาจารย์พูนฤดี สุวรรณพันธ์

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการ "คุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต"
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จัดโครงการ "คุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต" เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมจุฬาเกษม อาคารชินฯ ได้รับเกียรติจากท่านพระอาจารย์ สมปอง จากวัดสร้อยทอง มาเป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้

 

 

การบริการวิชาการใน หลักสูตร Mini. M.B.A
รองศาสตราจารย์กัญญามน อินหว่าง และอาจารย์วัลลภา ศรีทองพิมพ์ ร่วมบริการวิชาการใน หลักสูตร Mini. M.B.A หัวข้อ การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และการบริการสู่ความเป็นเลิศ
   
คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการ
การเรียนรู้ของอาสาสมัครของค่ายบางระจัน สร้างสรรค์เยาวชน ด้านการอบรมระบบการจัดการ ของอาสาสมัคร

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Faculty of Business Administration

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
เลขที่ 1110  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900   โทรศัพท์ 0-2938-6965 แฟกซ์ 0-2938-7012