คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ ดำเนินการ จัดการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2531 ใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และได้รับการรับรองมาตรฐานจากทบวงมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2537

ในปีการศึกษา 2541 คณะนิเทศศาสตร์ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดการเรียนการสอน หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการตลาด และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2544

ในปี พ.ศ. 2542 การพัฒนาแนวความคิดด้านการสื่อสารในรูปแบบการบูรณาการ ได้รับการยอมรับ และนำไปปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางทั้งสภาพการดำเนินงานด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์วิทยุ กระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์จึงได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นสากลตาม กระแสโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จึงปรับรายละเอียดต่าง ๆ ในหลักสูตรของคณะ ทั้งในด้านโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหารายวิชาและกฎเกณฑ์การศึกษา ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ตอบสนองความต้องการของสังคมโดยรวม โดยเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่สำหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 2547 นี้ คณะฯตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย ใน การปรับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องกับปณิธานท ี่แท้จริงของการจัดการศึกษาทั่วไป

แผนยุทธศาสตร์ของคณะนิเทศศาสตร์

 

 

 

 

 

 Saint John's University (Communication Arts)  E-mail Address : info_art@stjohn.ac.th