คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ที่อยู่ : 1110/5 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: 0-2938-7058 ต่อ 206, 231, 232 หรือ 0-2513-8585 (สายตรง)
โทรสาร: 0-2938-6957

Website :
http://www.stjohn.ac.th/department/university2007/ca/home.asp
E-mail : commarts@stjohn.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saint John's University (Communication Arts)  E-mail Address : info_art@stjohn.ac.th