ข่าวของคณะ

นักศึกษาวิชาการ เขียนเชิงสร้างสรรค์ ร่วมกับวิชาภาพถ่าย และภาพยนตร์เบื้องต้น ร่วมทำโครงการจิต สาธารณะ

โครงการ SJU COMM ARTS ACADEMY 2008 "นักจัดรายการ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ รุ่นเยาว์

โครงการ "SJU COMM ARTS ACADEMY 2008 " เทคนิคการผลิตหนังสั้น

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 Copyright © 2006 Saint John's University (Communication Arts)