ผศ.ดร. จินตนา มนเทียรวิเชียรฉาย
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (Communications) Brigham Young University, USA.
Ph.D. (Interpersonal Communication) Bamgkok University
in full cooperation with Ohio University, USA.


อาจารย์ธำรง รัตนภานุเดช
รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นศ.ม. (สื่อสารการตลาด) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

จารย์สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ | อาจารย์สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ |
เลขานุการคณะ | ห้องปฏิบัติการวิทยุ-โทรทัศน


 

 Copyright © 2006 Saint John's University (Communication Arts)