f3_o.gif

สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 129 หน่วยกิต
Bachelor of Communication Arts (Advertising and Public Relations)

 f3_o.gif

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 128 หน่วยกิต
Bachelor of Communication Arts (Broadcasting)

 f3_o.gif

คำอธิบายรายวิชา สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์

 f3_o.gif

คำอธิบายรายวิชาสาขาวิชสวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

 f3_o.gif

ตารางวัน - เวลาการทำงานของอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

 f3_o.gif

ตารางสอน / ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551

 f3_o.gif

คู่มือการฝึกงานภายนอก

 

 

 

 Copyright © 2006 Saint John's University (Communication Arts)