การรับเข้าศึกษา
ิำ
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 จากสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีคุณสมบัติเทียบเท่า เช่นมี
ประสบการณ์การทำงาน หรือเป็นผู้บริหาร โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณีไป


2. การสอบคัดเลือก

      2.1 การสอบข้อเขียน ได้แก่
                1) ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์
                2) ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์
                3) ภาษาอังกฤษ

      2.2 การสอบสัมภาษณ์


3. จำนวนนักศึกษาที่รับ

      รุ่นละไม่เกิน 40 คน


4. ระยะเวลาสมัคร

      ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่หน่วยรับสมัครมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น