หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
ิำ
1. ชื่อหลักสูตร
     หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
     Master of Arts Program in Communication Arts

2. ชื่อปริญญา
     นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
     นศ.ม.

     Master of Arts in Communications Arts
     M.A. (Communication Arts)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น


4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      อนุสนธิจากที่คณะนิเทศศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารและการจัดการธุรกิจสมัยใหม่   จึงได้
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  (สื่อสารการตลาด)  ขึ้นในปีการศึกษา  2541   และปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การสื่อสารการตลาด
ได้เข้าไปมีบทบาทอย่างมากในองค์การต่าง ๆ   หากแต่ในสภาวการณ์ที่โลกไร้พรมแดนเช่นนี้ การสื่อสารยังได้ทวีความสำคัญและมีบทบาทในการขับเคลื่อนการ
บริหารและการจัดการองค์การต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ทำให้มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ซึ่งมีปรัชญาว่า “มีคุณธรรม มีความรู้ มีคุณภาพ” โดยคณะนิเทศศาสตร์และ
บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตให้มีการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าว

      บทบาทของการสื่อสารในองค์การสมัยใหม่นั้น อาจใช้ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า  และบริการของตนไปยังประชาชนกลุ่ม
เป้าหมาย เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ   อันจะส่งผลถึงยอดขายและผลกำไรขององค์การ    และในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการติดต่อกันระหว่างบุคลากรภายใน
องค์การ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการทำงาน    อันจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด
ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายภายนอกองค์การ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี    อันจะส่งผลต่อการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์การต่อไป ทั้งนี้ยังรวมถึงใน
ฐานะที่เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงองค์การที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะในระดับท้องถิ่นหรือนานาชาติ    ให้สามารถธำรงอยู่ได้ท่ามกลางกระแส
การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์

      ดังนั้นคณะนิเทศศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   ซึ่งได้ตระหนักถึงบทบาทของการสื่อสารดังกล่าวข้างต้น     จึงได้ขยายขอบเขตของ
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตเป็น  3  กลุ่มวิชา  คือ  กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)    เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ขององค์การที่ต้อง
การใช้การสื่อสารในการหวังผลทางการตลาดโดยตรง  กลุ่มวิชาการสื่อสารองค์การ  (Organizational Communication) เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ขององค์การที่ต้อง
การใช้การสื่อสารในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน และกลุ่มวิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม   (Intercultural
Communication) เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ขององค์การที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้

      1. เพื่อผลิตหรือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม โดยเน้นการสื่อสารการตลาด การสื่อสาร
          องค์การ หรือการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ซึ่งมีความพร้อมที่จะทำงานในระดับบริหารให้แก่องค์การต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      2. เพื่อผลิตหรือพัฒนาอาจารย์และนักวิชาการให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎี การปฏิบัติ และการวิจัยโดยเน้นการสื่อสารการตลาด การสื่อสารองค์
          การ หรือการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เพื่อรองรับการขยายตัวในการจัดการการเรียนการสอนทางด้านนิเทศศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ

      3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางนิเทศศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการสื่อสารการตลาด การสื่อสารองค์การ และการสื่อสารระหว่างวัฒน-
          ธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ต่อไป


5. กำหนดการเปิดสอน
     ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549


6. หลักสูตร

     6.1 จำนวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต

     6.2 โครงสร้างหลักสูตร
            แบ่งออกเป็น 2 แผน ดังนี้

            แผน ก (แบบ ก2)
            หมวดวิชาบังคับร่วม 12 หน่วยกิต
            หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา 12 หน่วยกิต
            วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
            รวม 36 หน่วยกิต

            แผน ข
            หมวดวิชาบังคับร่วม 12 หน่วยกิต
            หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา 12 หน่วยกิต
            หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
            การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
            รวม 36 หน่วยกิต

      6.3 รายวิชา

             6.3.1 หมวดวิชาบังคับร่วม มี 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.6101 ทฤษฎีการสื่อสาร 3 (3-0-6)
นศ.6102 การวิจัยนิเทศศาสตร์เชิงปริมาณ 3 (3-0-6)
นศ.6103 การวิจัยนิเทศศาสตร์เชิงคุณภาพ 3 (3-0-6)
นศ.6104 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 (3-0-6)


             6.3.2 หมวดวิชาบังคับเฉพาะ สามารถเลือกเรียนเน้นกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง จาก 3 กลุ่มวิชา โดยแต่ละกลุ่มวิชามี 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต

                          6.3.2.1 กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.6201 ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 3 (3-0-6)
นศ.6202 การจัดการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
นศ.6203 กลยุทธ์การสร้างสรรค์และการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด 3 (2-2-5)
นศ.6204 สัมมนากรณีศึกษาการสื่อสารการตลาด 3 (3-0-6)

                          6.3.2.2 กลุ่มวิชาการสื่อสารองค์การ

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.6301 ทฤษฎีการสื่อสารองค์การ 3 (3-0-6)
นศ.6302 การจัดการการสื่อสารภายในองค์การเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
นศ.6303 การจัดการภาพลักษณ์ขององค์การเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
นศ.6304 สัมมนากรณีศึกษาการสื่อสารองค์การ 3 (3-0-6)

                          6.3.2.3 กลุ่มวิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.6401 ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
นศ.6402 การจัดการการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมขององค์การ 3 (3-0-6)
นศ.6403 การสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
นศ.6404 สัมมนากรณีศึกษาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3 (3-0-6)

             6.3.3 หมวดวิชาเลือก เฉพาะแผน ข เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 วิชาหรือ 6 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาบังคับเฉพาะของกลุ่มวิชาอื่น หรือจาก
                        รายวิชาของหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น หรือจากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.6901 กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6)
นศ.6902 การสื่อสารระหว่างบุคคล 3 (3-0-6)
นศ.6903 กลยุทธ์การวางแผนสื่อและการจัดการเพื่อการสื่อสารการตลาด 3 (3-0-6)
นศ.6904 กลยุทธ์การออกแบบสารและการเขียนเพื่อการสื่อสารการตลาด 3 (2-2-5)
นศ.6905 การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)
นศ.6906 การสื่อสารการตลาดทางการเมือง 3 (3-0-6)
นศ.6907 เครือข่ายการสื่อสารเพื่อการพัฒนาองค์การ 3 (3-0-6)
นศ.6908 กลยุทธ์การจัดการภาวะวิกฤติขององค์การ 3 (3-0-6)
นศ.6909 การสื่อสารด้วยอวัจนภาษาในต่างวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
นศ.6910 การจัดการความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
นศ.6911 เทคนิคการนำเสนองาน 3 (2-2-5)
นศ.6912 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6)

             6.3.4 วิทยานิพนธ์ เฉพาะแผน ก

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.7001 วิทยานิพนธ์ 12


             6.3.5 การค้นคว้าอิสระ เฉพาะแผน ข

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.7002 การค้นคว้าอิสระ 6

             6.3.6 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน เฉพาะนักศึกษาที่ขาดพื้นฐาน มี 2 รายวิชา ไม่นับหน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.6001 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 3 (3-0-6)
นศ.6002 ความรู้เบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6)

หมายเหตุ
1. หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาเป็นดังนี้
  ตัวอักษรย่อภาษาไทยใช้ “นศ.” ตัวย่อภาษาอังกฤษใช้ “CMA”
       หมายถึง รายวิชาของคณะนิเทศศาสตร์

เลขหลักพัน แสดงถึง คุณลักษณะของรายวิชา โดย
      6000 หมายถึง รายวิชาเรียนในระดับปริญญาโท
      7000 หมายถึง วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระในระดับปริญญาโท

เลขหลักร้อย แสดงถึง หมวดวิชาของรายวิชาเรียน โดย
      000 หมายถึง หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
      100 หมายถึง หมวดวิชาบังคับร่วม
      200 หมายถึง หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด
      300 หมายถึง หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชาการสื่อสารองค์การ
      400 หมายถึง หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
      900 หมายถึง หมวดวิชาเลือก

เลขหลักสิบและหลักร้อย แสดงถึง ลำดับที่ของรายวิชา

2. ความหมายของเลขที่แสดงหน่วยกิตของรายวิชาเรียนเป็นดังนี้
  เลขนอกวงเล็บ หมายถึง จำนวนหน่วยกิต
เลขในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จำนวนชั่วโมงของการบรรยายในชั้นเรียนต่อสัปดาห์
เลขในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จำนวนชั่วโมงของการปฏิบัติต่อสัปดาห์
เลขในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จำนวนชั่วโมงของการศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์7. คำอธิบายรายวิชา

        7.1 หมวดวิชาบังคับร่วม

 นศ.6101 ทฤษฎีการสื่อสาร 3 (3-0-6)
 CMA 6101 Communication Theories

      ศึกษาความหมายและความสำคัญของทฤษฎีการสื่อสาร การจำแนกทฤษฎีการสื่อสารตามเกณฑ์ต่าง ๆ      และสาระสำคัญของ
ทฤษฎีการสื่อสารเหล่านั้น รวมทั้งการนำทฤษฎีการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับ
ปัจเจกบุคคลถึงระดับสังคม โดยเน้นทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคลและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน

 นศ.6102 การวิจัยนิเทศศาสตร์เชิงปริมาณ 3 (3-0-6)
 CMA 6102 Quantitative Research in Communication

      ศึกษากระบวนทัศน์ของการวิจัยเชิงปริมาณ ขั้นตอนการทำวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งครอบคลุมทั้งการวิจัยเชิงทดลองและไม่ทดลอง
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานวิจัยเชิงปริมาณ   จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย    รวมถึงหลักการใช้สถิติทั้ง
เชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนิเทศศาสตร์

 นศ.6103 การวิจัยนิเทศศาสตร์เชิงคุณภาพ 3 (3-0-6)
 CMA 6103 Qualitative Research in Communication

      ศึกษากระบวนทัศน์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ ขั้นตอนการทำวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งครอบคุลมเทคนิคการวิจัยแบบต่าง ๆ ที่ใช้ใน
ทางนิเทศศาสตร์ ทั้งการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์กลุ่ม การสัมภาษณ์เจาะลึก การวิจัยเอกสาร และการวิเคราะห์เนื้อหา รวมถึง
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดจนหลักการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ

 นศ.6104 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 (3-0-6)
 CMA 6104 Information and Communication Technologies

      ศึกษาความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเภทต่าง ๆ มาใช้ประยุกต์ใช้ในงานทางนิเทศศาสตร์ ผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและสังคม รวมถึงกฎหมายและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร


         7.2 หมวดวิชาบังคับเฉพาะ

                   7.2.1 กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด

 นศ.6201 ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 3 (3-0-6)
 CMA 6201 Marketing Communication Theories and Consumer Behavior

      ศึกษาหลักและทฤษฎีทางการตลาดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร     หลักและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด
แบบ บูรณาการ รวมทั้งทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในฐานะที่เป็นผู้รับสารของการสื่อสารการตลาด

 นศ.6202 การจัดการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
 CMA 6202 Strategic Integrated Marketing Communication Management

      ศึกษาหลักการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดประเภทต่าง ๆ ทั้งการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย    และ
การตลาดทางตรง ขั้นตอนและกลยุทธ์ในการจัดการและการวางแผนรณรงค์เพื่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับสินค้า
แต่ละประเภท รวมถึงให้กับสินค้าในวงจรชีวิตช่วงต่าง ๆ ด้วย


 นศ.6203 กลยุทธ์การสร้างสรรค์และการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด 3 (2-2-5)
 CMA 6203 Creative Strategies and Media Production for Marketing Communication

      ศึกษาขั้นตอนการผลิตงานเพื่อการสื่อสารการตลาดทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อวิทยุโทรทัศน์ โดยใช้กลยุทธ์
การสร้างสรรค์ให้งานมีความโดดเด่น และนำสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 นศ.6204 สัมมนากรณีศึกษาการสื่อสารการตลาด 3 (3-0-6)
 CMA 6204 Seminar in Marketing Communication Case Studies

      การนำกรณีศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดทั้งที่ประสบความสำเร็จหรือเกิดปัญหาและน่าสนใจมาวิพากษ์วิจารณ์ โดย
อาศัยความรู้ที่ศึกษามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์


                   7.2.2 กลุ่มวิชาการสื่อสารองค์การ

 นศ.6301 ทฤษฎีการสื่อสารองค์การ 3 (3-0-6)
 CMA 6301 Theories of Organizational Communication

      ศึกษาทฤษฎีในกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์การ ทั้งทฤษฎีองค์การแบบดั้งเดิม ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการคงอยู่
และการเปลี่ยนแปลงขององค์การ ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคล ทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่ม ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน    และทฤษฎีการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์เกี่ยวกับการสื่อสารองค์การ    หรือนำมาใช้ใน
การวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารองค์การได้

 นศ.6302 การจัดการการสื่อสารภายในองค์การเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
 CMA 6302 Strategic Internal Communication Management

      ศึกษาการวางแผนและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์การ  ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือ
การสื่อสารกลุ่มย่อย ในทิศทางการสื่อสารต่าง ๆ ทั้งจากบนลงล่าง จากล่างขึ้นบน หรือแนวนอน เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์การต่อไป

 นศ.6303 การจัดการภาพลักษณ์ขององค์การเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
 CMA 6303 Strategic Corporate Image Management

      ศึกษาหลักการและความสำคัญของการบริหารประเด็นข่าวสารขององค์การที่เผยแพร่ทางสื่อมวลชน และการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์   ในฐานะที่เป็นการสื่อสารสาธารณะไปยังกลุ่มบุคคลภายนอกองค์การ   แนวคิดและทฤษฎีทางการประชา-
สัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเด็นข่าวสารและการสร้างภาพลักษณ์ เครื่องมือและวิธีการ รวมทั้งการวางแผนการประชา-
สัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ

 นศ.6304 สัมมนากรณีศึกษาการสื่อสารองค์การ 3 (3-0-6)
 CMA 6304 Seminar in Organizational Communication Case Studies

      การนำกรณีศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารองค์การ ทั้งที่ประสบความสำเร็จหรือเกิดปัญหาและน่าสนใจมาวิพากษ์วิจารณ์    โดย
อาศัยความรู้ที่ศึกษามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์                   7.2.3 กลุ่มวิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

 นศ.6401 ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
 CMA 6401 Intercultural Communication Theory

      ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม   โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของนักการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
รุ่นแรก ๆ  เช่น  คลักฮอห์น  สตร็อตเบ็ค  ฮอลล์  และฮอฟสเตด เป็นต้น ตลอดจนนักการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมรุ่นต่อมาถึง
ปัจจุบัน

 นศ. 6402 การจัดการการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในองค์การ 3 (3-0-6)
 CMA 6402 Organizational Cross-Cultural Communication Management

      ศึกษาการประยุกต์ใช้และการบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการวางแผนและการแก้ปัญหาที่เกิด
ขึ้นภายในองค์การ     ตลอดจนศึกษากระบวนการเจราต่อรองพร้อมกระบวนการตัดสินใจในองค์การในบริบทของการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ

 นศ. 6403 การสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
 CMA 6403 Cross-Cultural Marketing Communication

      ศึกษาบทบาท      ความสำคัญและการตระหนักในวัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการสื่อสารการตลาด
ตลอดจนการเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

 นศ. 6404 สัมมนากรณีศึกษาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
 CMA 6404 Seminar in Intercultural Communication Case Studies

     สัมมนาโดยการนำกรณีศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมทั้งที่ประสบความสำเร็จหรือเกิดปัญหาและน่าสนใจ โดย
อาศัยความรู้ที่ศึกษามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์        7.3 หมวดวิชาเลือก

 นศ.6901 กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6)
 CMA 6901 Laws and Ethics in Communication

      ศึกษาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและกฎหมายฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน โดยมุ่งให้เข้าใจถึงหลัก
การ เนื้อหาและเจตนารมณ์ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือเพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมาย รวมทั้งจริยธรรมของนักสื่อ-
สารมวลชนที่พึงมีต่อบุคคลและสังคม

 นศ.6902 การสื่อสารระหว่างบุคคล 3 (3-0-6)
 CMA 6902 Interpersonal Communication

      ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว ในการทำงาน และในสังคม
รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง  การรับรู้  วัจนภาษาและอวัจนภาษา  การสนทนา  การรับฟัง   รวมถึงการจัดการความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลในระดับต่าง ๆ

 นศ.6903 กลยุทธ์การวางแผนสื่อและการจัดการเพื่อการสื่อสารการตลาด 3 (3-0-6)
 CMA 6903 Media Planning and Management Strategy for Marketing Communication

      ศึกษาธรรมชาติ   คุณสมบัติ  บทบาท  และความสำคัญของสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ใช้กับงานสื่อสารการตลาด กลยุทธ์การวางแผน
และการจัดการวางแผนสื่อในสภาพแวดล้อมและตัวแปรทางการตลาดประเภทต่าง ๆ    ครอบคลุมทั้งการโฆษณา     การประชา-
สัมพันธ์ การส่งเสริมการขายและการตลาดทางตรง รวมทั้งการบริหารแผนสื่อ งบประมาณ บุคลากร และการประเมินความคุ้มค่า
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผน

 นศ.6904 กลยุทธ์การออกแบบสารและการเขียนเพื่อการสื่อสารการตลาด 3 (3-0-6)
 CMA 6904 Message Design and Writing Strategy for Marketing Communication

      ศึกษาหลักการ กระบวนการ และขั้นตอนการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ทางการสื่อสารการตลาด ครอบคลุมทั้งการโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย  และการตลาดทางตรง โดยเน้นการวิเคราะห์ วิจัยเนื้อหาของสาร กระบวนการและเทค-
นิคการออกแบบสาร  การวางโครงสร้าง  การคิดสร้างสรรค์     และการเขียนในสภาพแวดล้อมทางการตลาดและกลยุทธ์ของการ
สื่อสารการตลาดประเภทต่าง ๆ   รวมทั้งกลยุทธ์การออกแบบสารและการเขียนสำหรับการสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่อตอบรับตรง และสื่ออื่น ๆ

 นศ.6905 การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)
 CMA 6905 International Marketing Communication

      ศึกษาแนวความคิดการจัดการการสื่อสารการตลาดในธุรกิจระหว่างประเทศ   เพื่อให้สามารถวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการค้าระหว่างประเทศ      การศึกษาครอบคลุมการวิเคราะห์ถึงความแตกต่างของตลาด    สภาพ
แวดล้อมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในต่างประเทศ การวางแผนและการจัดการ
การสื่อสารที่เหมาะสม


 นศ.6906 การสื่อสารการตลาดทางการเมือง 3 (3-0-6)
 CMA 6906 Political Marketing Communication

      ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดทางการเมือง การเปรียบเทียบการจัดการสื่อสารการตลาดโดยทั่วไปกับการสื่อสารการตลาด
ทางการเมือง กลยุทธ์การรณรงค์ทางการเมืองโดยใช้กรอบแนวคิดทางการสื่อสารการตลาด รวมทั้งจริยธรรมในการใช้การสื่อสาร
การตลาดเพื่อประโยชน์ทางการเมือง

 นศ.6907 เครือข่ายการสื่อสารเพื่อการพัฒนาองค์การ 3 (3-0-6)
 CMA 6907 Communication Network for Organizational Development

      ศึกษาความหมายและความสำคัญของเครือข่ายการสื่อสาร ประเภทของเครือข่ายการสื่อสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทาง
การ ระดับของเครือข่ายการสื่อสารทั้งที่อยู่ภายในองค์การและระหว่างองค์การ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อเครือข่ายการสื่อสาร
รวมทั้งการใช้เครือข่ายการสื่อสารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ

 นศ.6908 กลยุทธ์การจัดการภาวะวิกฤติขององค์การ 3 (3-0-6)
 CMA 6908 Crisis Management Strategies

      ศึกษาความสำคัญของการสื่อสารในภาวะวิกฤติ หลักการจัดการภาวะวิกฤติขององค์การทั้งในลักษณะที่เป็นการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกและการประชาสัมพันธ์เชิงรับ รวมทั้งกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการฟื้นฟูภาพลักษณ์องค์การให้กลับสู่สภาพเดิม

 นศ.6909 การสื่อสารด้วยอวัจนภาษาในต่างวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
 CMA 6909 Nonverbal Communication Across Cultures

      ศึกษาความแตกต่างของการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ      ทั้งในส่วนของผู้ส่งสารและผู้รับสาร
ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการสื่อความหมาย    และการแปลความหมายของอวัจนภาษา
ในต่างวัฒนธรรม

 นศ.6910 การจัดการความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
 CMA 6910 Intercultural Conflict Management

      ศึกษาแบบจำลองความขัดแย้งทางวัฒนธรรม กรอบแนวทางการลดและ/หรือขจัดความขัดแย้งทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น ทั้ง
ในความสัมพันธ์ส่วนตัว ความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ร่วมงาน และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนศึกษา
แนวทางการสร้างทักษะความสามารถในการลดและ/หรือขจัดความขัดแย้งทางวัฒนธรรมในความสัมพันธ์ระดับต่าง ๆ

 นศ.6911 เทคนิคการนำเสนองาน 3 (3-0-6)
 CMA 6911 Presentation Techniques

      ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองค์ประกอบในการนำเสนองาน กลยุทธ์และเทคนิคในการนำเสนอความคิด  แผนงาน และผล
งานลักษณะต่าง ๆ การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้นำเสนอ การสร้างเนื้อหาในการนำเสนอให้น่าสนใจ การวิเคราะห์ผู้ฟัง และ
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการนำเสนองาน

 นศ.6912 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6)
 CMA 6912 Selected Topics in Communication

      การเลือกศึกษาเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์    เพื่อจะทำให้ได้ความรู้หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาก
ยิ่งขึ้น โดยอยู่ภายใต้การแนะนำและควบคุมของอาจารย์ประจำวิชา        7.4 วิทยานิพนธ์

 นศ.7001 วิทยานิพนธ์ 12
 CMA 7001 Thesis

      การทำวิจัยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางนิเทศศาสตร์ตามกลุ่มวิชาที่เลือกเรียน โดยอยู่ภายใต้การแนะนำ และควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้การทำวิทยานิพนธ์และการสอบให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยระเบียบการจัดการศึกษาขั้น
ปริญญามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น พ.ศ. 2545        7.5 การค้นคว้าอิสระ

 นศ.7002 การค้นคว้าอิสระ 6
 CMA 7002 Independent Studies

      การทำแผนการสื่อสาร หรือการทำวิจัยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางนิเทศศาสตร์ตามกลุ่มวิชาที่เลือกเรียน โดยอยู่ภายใต้
การแนะนำและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ        7.6 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Courses)

 นศ.6001 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 3 (3-0-6)
 CMA 6001 English for Graduates Studies

      ศึกษาความหมายของคำศัพท์   โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ  หน้าที่  และบริบทของคำศัพท์  ไวยากรณ์และโครงสร้างของ
ประโยคประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ในการอ่านเอกสารภาษาอังกฤษได้อย่างแตกฉาน  รวมทั้งเทคนิคการอ่านเอกสารภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิภาพ

 นศ.6002 ความรู้เบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6)
 CMA 6002 Introduction to Communication

      ศึกษาความหมายของการสื่อสาร กระบวนการและองค์ประกอบของการสื่อสาร การสื่อสารในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่การสื่อสารภาย
ในบุคคลจนถึงการสื่อสารมวลชน   ประเภทของสื่อ   คุณสมบัติและข้อจำกัดของสื่อต่าง ๆ ผลกระทบของการสื่อสาร รวมทั้งเสรีภาพ
และความรับผิดชอบของสื่อมวลชน