ข่าวกิจกรรม หลักสูตรสื่อสารการตลาด
       คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ซึ่งได้
ตระหนักถึงบทบาทของการสื่อสาร ได้ขยายขอบข่าย
ของหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตที่ได้เปิดสอนมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็น 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาการ
สื่อสารการตลาด กลุ่มวิชาการสื่อสารองค์การ และกลุ่ม
วิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
       ท่านที่สนใจหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่
 
 

วิทยานิพนธ์ (Thesis )