อาจารย์ประจำหลักสูตร
ิำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา มนเทียรวิเชียรฉาย
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น


วุฒิการศึกษา
• Ph.D. (Interpersonal Communication) Bangkok University in full
   cooperation with Ohio University, USA.
• M.A. (Communications), Brigham Young University, USA.
• B.A. (English), Chulalongkorn University, Thailand.

ความเชี่ยวชาญ: (Areas of Specialization)
• วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting)
• การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication)
• การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication)
• การสื่อสารด้วยอวัจนภาษา (Nonverbal Communication)
• การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)


อาจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต


วุฒิการศึกษา
• Ph.D. (Media and Cultural Studies), University of Wales, Cardiff College, United Kingdom.
• M.A. (Development Communication), Thammasat University, Thailand.
• B.A. (Public Relations), Thammasat University, Thailand.

ความเชี่ยวชาญ: (Areas of Specialization)
• การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
• การวิเคราะห์ผู้รับสาร (Audience Studies)
• การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Development Communication)
• การสื่อสารสุขภาพ (Health Communication)
• สื่อศึกษา (Media Education)

อาจารย์ ดร.สิริทร พิบูลภานุวัธน
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต


วุฒิการศึกษา
• Ph.D. (Interpersonal Communication), Bangkok University in full
   cooperation with Ohio University, USA.
• M.B.A. (General Business), Woodbury University, California, USA.
• B.A. (Mass Communication), Chiang Mai University, Thailand.

ความเชี่ยวชาญ: (Areas of Specialization)
• การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication)
• การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research/Narrative Research)
• สัญญะวิทยา (Semiology)
• วาทศาสตร์ (Rhetoric)
• ปรัชญา (Philosophy)
• การเขียนบทรายการโทรทัศน์ (TV Script Writing)
• การผลิตรายการโทรทัศน์ (TV Program Production)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต


วุฒิการศึกษา
• M.B.A. (Marketing), Northeast Louisiana University, USA.
• M.B.A. (International Business), University of Hawaii, USA.
• M.I.M. (Marketing), Thammasat University, Thailand.
• B.B.A. (Marketing), Assumption University, Thailand.

ความเชี่ยวชาญ: (Areas of Specialization)
• การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication)
• กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies)
• การสร้างแบรนด์ (Brand Building)
• Niche Strategy


อาจารย์ ดร.อรรถพร กงวิไล
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต


วุฒิการศึกษา
• Ph.D. (Mass Communication),Thammasat University, Thailand.
• M.A. (Communication Research), Thammasat University, Thailand.
• B.A. (Broadcasting - 2nd Class Honor), Thammasat University, Thailand.

ความเชี่ยวชาญ: (Areas of Specialization)
• การวิจัยสื่อสารมวลชน (Mass Communication Research)
• การสื่อสารทางการเมือง (Political Communication)
• การสื่อสารเพื่อการจัดการ (Management Communication)
• การจัดการการสื่อสาร (Communication Management)


รองศาสตราจารย์จริยา สมประสงค์
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต


วุฒิการศึกษา
• M.A.( Mass Communication), Chulaloungkorn University.
• B.Ed.( Thai Language), Srinakarinwirote University.

ความเชี่ยวชาญ: (Areas of Specialization)
• การสื่อสารโน้มน้าวใจ (Persuasive Communication)
• การสื่อสารด้วยวัจนภาษา (Verbal Communication)
• การสื่อสารมวลชน (Mass Communication)
• การสื่อสารองค์การ (Organizational Communication)Staff

คุณ นันทวัน ภูนุช
Staff


คุณ วนิดา แฉล้มเขต
Staff