แผนการศึกษา
ิำ
      เพื่อให้ผู้ศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาหนึ่งถึงหนึ่งปีครึ่ง ทางหลักสูตรฯ ได้จัดทำแผนการศึกษาใน
 ลักษณะของ Module โดยในแต่ละ Module จะใช้ระยะเวลา 8 อาทิตย์ในการศึกษา 2 รายวิชา (สัปดาห์ละ 2 ครั้งต่อรายวิชา) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

     1. แผน ก


Module 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.6001 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 3 (3-0-6)
นศ.6002 ความรู้เบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6)

Module 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.6101 ทฤษฎีการสื่อสาร 3 (3-0-6)
นศ.6102 การวิจัยนิเทศศาสตร์เชิงปริมาณ 3 (3-0-6)

Module 3
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.6103 การวิจัยนิเทศศาสตร์เชิงคุณภาพ 3 (3-0-6)
นศ.6104 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 (3-0-6)

Module 4
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.6201 ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 3 (3-0-6)
นศ.6202 การจัดการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
หรือ
นศ.6301 ทฤษฎีการสื่อสารองค์การ 3 (3-0-6)
นศ.6302 การจัดการการสื่อสารภายในองค์การเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
หรือ
นศ.6401 ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
นศ.6402 การจัดการการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมขององค์การ 3 (3-0-6)

Module 5
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.6203 กลยุทธ์การสร้างสรรค์และการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด 3 (2-2-5)
นศ.6204 สัมมนากรณีศึกษาการสื่อสารการตลาด 3 (3-0-6)
หรือ
นศ.6303 การจัดการภาพลักษณ์ขององค์การเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
นศ.6304 สัมมนากรณีศึกษาการสื่อสารองค์การ 3 (3-0-6)
หรือ
นศ.6403 การสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
นศ.6404 สัมมนากรณีศึกษาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3 (3-0-6)

Module 6
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.7001 วิทยานิพนธ์ 12       2. แผน ข

Module 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.6001 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 3 (3-0-6)
นศ.6002 ความรู้เบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6)

Module 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.6101 ทฤษฎีการสื่อสาร 3 (3-0-6)
นศ.6102 การวิจัยนิเทศศาสตร์เชิงปริมาณ 3 (3-0-6)

Module 3
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.6103 การวิจัยนิเทศศาสตร์เชิงคุณภาพ 3 (3-0-6)
นศ.6104 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 (3-0-6)

Module 4
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.6201 ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 3 (3-0-6)
นศ.6202 การจัดการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
หรือ
นศ.6301 ทฤษฎีการสื่อสารองค์การ 3 (3-0-6)
นศ.6302 การจัดการการสื่อสารภายในองค์การเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
หรือ
นศ.6401 ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
นศ.6402 การจัดการการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมขององค์การ 3 (3-0-6)

Module 5
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.6203 กลยุทธ์การสร้างสรรค์และการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด 3 (2-2-5)
นศ.6204 สัมมนากรณีศึกษาการสื่อสารการตลาด 3 (3-0-6)
หรือ
นศ.6303 การจัดการภาพลักษณ์ขององค์การเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
นศ.6304 สัมมนากรณีศึกษาการสื่อสารองค์การ 3 (3-0-6)
หรือ
นศ.6403 การสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
นศ.6404 สัมมนากรณีศึกษาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
และ
นศ......... วิชาเลือก 1 3
นศ......... วิชาเลือก 2 3

Module 6
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ......... วิชาเลือก 1 3
นศ......... วิชาเลือก 2 3

Module 7
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.7002 การค้นคว้าอิสระ 6