หน้าหลักมหาวิทยาลัย   |   แนะนำมหาวิทยาลัย    |    หลักสูตรที่เปิดสอน    |    สมัครเรียนปริญญาตรี-โท-เอก    |    เอกสารประกอบการสมัคร    |    ติดต่อมหาวิทยาลัย

Untitled Document
   
แนะนำมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 
 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 1 / 2561
 
มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก
ใน 7 คณะวิชา ดังนี้

คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะปรัชญาและศาสนา
   
 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีปณิธานแน่วแน่ ในการทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนที่ดี ใฝ่หาความรู้ เป็นคนที่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ