หน้าหลักมหาวิทยาลัย   |   แนะนำมหาวิทยาลัย    |    หลักสูตรที่เปิดสอน    |    สมัครเรียนปริญญาตรี-โท-เอก    |    เอกสารประกอบการสมัคร    |    ติดต่อมหาวิทยาลัย

Untitled Document
   
สมัครเรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
Application Form Online Saint John's University

  สัญลักษณ์ ( * ) คือจำเป็นต้องกรอกข้อมูล
 
 
ข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
    สมัครเข้าศึกษาระดับ *
    สมัครเข้าศึกษาในคณะ *
    สาขา/หลักสูตร *
    ระบุวุฒิการศึกษาที่จบ ม.6
ปวช.
ปวส.
     
 
ข้อมูลส่วนตัว
    คำนำหน้าชื่อ *
    ชื่อผู้สมัคร *
    นามสกุล *
    วันเดือนปีเกิด *
    เลขบัตรประชาชน *
    ภูมิลำเนาเดิมจังหวัด *
       
 
ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน
    บ้านเลขที่ *
    หมู่บ้าน
    ซอย/ตรอก
    ถนน
    จังหวัด *
    อำเภอ *
    ตำบล *
    รหัสไปรษณีย์ *
    เบอร์มือถือ *
    อีเมล์
       
 
ข้อมูลการสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน/สถาบันเดิม
    โรงเรียน/สถาบัน
ที่สำเร็จการศึกษา
*
    จังหวัด *
    ปีที่สำเร็จ *
    เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) *