หน้าหลักมหาวิทยาลัย   |   แนะนำมหาวิทยาลัย    |    หลักสูตรที่เปิดสอน    |    สมัครเรียนปริญญาตรี-โท-เอก    |    เอกสารประกอบการสมัคร    |    ติดต่อมหาวิทยาลัย

Untitled Document
   
หลักสูตรที่เปิดสอน

   
 

ระดับปริญญาตรี *
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
  สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
  สาขาวิชาการท่องเที่ยว

- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  สาขาวิชานิติศาสตร์

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และนวัตกรรม


* รับเทียบโอนหน่วยกิตและเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

ระดับปริญญาโท
- หลักสูตรนิเทศศาตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)
   สาขาวิชาสื่อสารการตลาด

- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

ระดับปริญญาเอก
- หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
- หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)
  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา