หน้าหลักมหาวิทยาลัย   |   แนะนำมหาวิทยาลัย    |    หลักสูตรที่เปิดสอน    |    สมัครเรียนปริญญาตรี-โท-เอก    |    เอกสารประกอบการสมัคร    |    ติดต่อมหาวิทยาลัย

   
เอกสารประกอบการสมัคร/รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

   
 
ระดับปริญญาตรี
   
  1) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
   
  2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
     
  3) สำเนาใบ รบ. จำนวน 2 ชุด หรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา (ฉบับจริง) จำนวน 1 ชุด
   
  4) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
   
   
 
ระดับปริญญาโท-เอก
   
  1) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป
   
  2) สำเนาใบ Transcript 2 ชุด
   
  3) สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ชุด
   
  4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
   
  5) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด