แวดวงการศึกษา
 

 

แผนกสื่อสารองค์กร   สำนักอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  เป็นหน่วยงานบริการและสนับสนุนด้านการเรียนการสอน   ทำหน้าที่ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์   บริหารภาพลักษณ์ของกลุ่มสถาบันการศึกษาเซนต์จอห์น โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ  ของสถาบันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเซนต์จอห์นและสาธารณชนภายนอกเซนต์จอห์น  ด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ ของกลุ่มเซนต์จอห์น โดยการรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการเผยแพร่ข่าวสารไปยังนักศึกษา  อาจารย์  หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน  ตลอดจนยังเป็นหน่วยงานด้านการสรรหานักศึกษาโดยมีแผนการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเผยแพร่โดยมีจุดมุ่งหมายในการรับสมัครนักเรียนและนักศึกษาให้แก่กลุ่มเซนต์จอห์น

ปรัชญา : (Motto)
สื่อสารฉับไว  ทันใจทุกเหตุการณ์

วิสัยทัศน์ :  (Vision)
เป็นหน่วยงานที่รอบรู้ ติดตามและนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มสถาบันการศึกษาเซนต์จอห์น  ตลอดจนสามารถสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ “ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเซนต์จอห์น ”  และ “สาธารณชนภายนอกเซนต์จอห์น”

พันธกิจ :  (Mission)
1. ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาเซนต์จอห์น เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเซนต์จอห์นให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ฉับไว  ถูกต้อง  ครบถ้วน  และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเซนต์จอห์นให้สาธารณชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง

2.สร้างสรรค์กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อจุดมุ่งหมายในการสรรหานักเรียนและนักศึกษาให้แก่กลุ่มเซนต์จอห์น

3. ดำเนินการผลิตเอกสาร  สื่อต่าง ๆ  เพื่อใช้การเผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษาให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในกลุ่มเซนต์จอห์น  เพื่อประโยชน์ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มจำนวนนักเรียน นักศึกษาต่อไป

4. มุ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กลุ่มเซนต์จอห์น   และปกป้องความเข้าใจผิดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น