ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

สภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ได้มีมติให้อนุมัติจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ บทบาท และหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา และได้เริ่มดำเนินการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ อย่าสอดคล้องตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗

การจัดกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไปอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ส่งเรื่องไปยังสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอเปลี่ยนชื่อจาก “ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม” มาเป็น “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม” เพื่อให้เกิดความครอบคลุมกับการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยจากนั้นเป็นต้นมา

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆที่เกี่ยวกับการทำนุบำรุง ส่งเสริม เผยแพร่ พร้อมทั้งมุ่งถ่ายทอดวัฒนธรรมและค่านิยมอันดีงามในสังคม ส่งเสริมให้ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในสถาบันแห่งนี้เป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า “คุณธรรมเท่านั้น ทำให้มนุษย์มีเกียรติ”

การดำเนินงานด้านกิจกรรมของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มิได้มุ่งเน้นแต่เฉพาะภายในสถาบันเท่านั้น ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมยังจัดกิจกรรมและโครงการที่เป็นการบริการชุมชน บริการวิชาการแก่สู่ชุมชน พร้อมทั้งยังร่วมประสานงานและสนับสนุนการทำงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อเป็นการสนองนโยบายของชาติ อีกด้วย

ajarn_peak

อาจารย์ไชยเยศ ธงภักดิ์

ปณิธาน

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มีปณิธานแน่วแน่ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของชาติ นักศึกษาและสมาชิกภายในสถาบันแห่งนี้จะเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ใฝ่หาความรู้ เป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจน จรรโลงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเลิศของชาติ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

ปรัชญา

“สานความรู้ คู่คุณธรรม นำเซนต์จอห์น”

วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อถ่ายทอด ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงามในสังคม ด้วยการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ เอกลักษณ์ศิลปะ วัฒนธรรม อันเป็นมรดกทางสังคมไทยแก่ผู้เข้ารับการศึกษา
๒. เพื่อปลุกจิตสำนึกนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่มีความสนใจทั่วไปให้มีความตระหนัก ความภาคภูมิใจ ความหวงแหน ในศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ ในรูปแบบของการจัดกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ด้านวัฒนธรรม
๓. เพื่อการเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
๔. ร่วมประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนในการสนับสนุนการทำงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันดีงามในสังคมไทย

นโยบายของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตามนโยบายการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย ( ทบวงมหาวิทยาลัย 2538,8 )

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มีนโยบายรับผิดชอบและดูแลในส่วนของ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติในด้านต่าง ๆ เช่น การอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางสังคมไทย เพื่อก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะส่งเสริม ฟื้นฟูและเผยแพร่วัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป ในรูปแบบของการจัดโครงการต่างๆ พัฒนาและสร้างมาตรฐานทางวัฒนธรรม รวมทั้งรวบรวมและรักษารูปแบบที่ถูกต้องของภูมิปัญญาไทยในแขนงต่างๆ ให้คงอยู่ ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในเชิงสร้างสรรค์ทั้งประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยให้มีการบูรณาการตามความเหมาะสม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมยังสามารถถ่ายทอดทัศนคติ ค่านิยม ความนึกคิด คุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนพฤติกรรมทางสังคม ทั้งยังสามารถส่งเสริมความรู้และสติปัญญาในรูปแบบของระบบการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการสู่ชุมชน ที่จะทำให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายของชาติอีกรูปแบบหนึ่ง

งานบริการของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

๑. ให้คำแนะนำ / ข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมไทย
๒. บริการด้านการยืม – คืนสื่อสิ่งพิมพ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประเภทต่าง ๆ
๓. ส่งเสริมด้านการเรียนการสอนแก่คณะวิชา / บริการวิชาการสู่ชุมชน
๔. ดำเนินกิจกรรม / โครงการด้านวัฒนธรรมไทยกับคณะวิชาและหน่วยงานภายในสถาบันกลุ่มเซนต์จอห์น