วันครูที่แท้จริง

วันครูคือวันที่โลกสว่าง  ตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี  ถือเป็นวันครูทางโลกหรือวันครูของผู้สอนวิชาชีพ  ส่วนวันครูทางธรรมหรือวันครูของผู้สอนวิชาชีวิตนั้น  คือวันอาสาฬหบูชา  ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ซึ่งตรงกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์  นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน  มีหลักเกณฑ์ในการจึดถือวันครูทางธรรมโดยต้องเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงสว่างไสว  เป็นวันที่สว่างทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน  เพราะถ้าหากดวงอาทิตย์ส่องสว่างในยามกลางวัน  ดวงจันทร์ก็ส่วงสว่างในยามกลางคืน   อีกทั้งมีแสงธรรมจากดวงตะวันภายในกลางกายอีกด้วย
.
วันอาสาฬหบูชาหรือวันครูที่แท้จริงนี้  เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงถ่ายทอกความรู้สากลเรื่องแรกคือเรื่องการดำเนินไปสู่หนทางสายกลางด้วยการหยุดใจไว้ ณ ศูนย์กลางกายเพียงอย่างเดียว  โดยมีนักเรียนชุดแรกคือ  พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 องค์  ผู้เคยเป็นอุปัฏฐาก  ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงระลึกนึกถึงจึงเลือกมาเป็นนักเรียนวิชชาชีวิตชุดแรกของโลก  นับเป็นการเรียนการสอนที่ได้รับการกล่าวขานมายาวนานกว่า 2,500 ปี
.
หัวข้อธรรมะที่พระบรมครูทรงนำมาสอนนักเรียนชุดแรกคือ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” เมื่อพระองค์ได้ทรงสอนแล้วความเป็นครูของพระองค์จึงสมบูรณ์  ได้ชื่อว่าเป็น “พระบรมครู” เพราะสามารถสอนศิษย์ให้รู้เห็นตามไปด้วย  นักเรียนคนแรกที่สอบผ่านได้บรรลุธรรมตามคือท่านโกณฑัญญพราหมณ์  โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันด้วยพระดำรัสว่า “โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ” นับจากนั้นเป็นต้นมาเหล่าศิษย์ทั้งหลายก็ทยอยบรรลุธรรมภายในและหลุดพ้นเช่นเดียวกับพระพุทธองค์  หมายความว่าความปรารถนาในการเป็นพระบรมครูของพระองค์ได้สมบูรณ์พร้อมแล้วในวันอาสาฬหบูชานั้นเอง
.
ด้งนั้น “วันอาสาฬหบูชาจึงเป็นวันครูทางธรรม”  ซึ่งคุณครูทุกท่านควรยึดถือเอาวันอาสาฬหบูชานี้เป็นหลัก  เพราะครูที่แท้จริงจะต้องสอนให้ได้ 2 วิชา คือวิชาชีพสำหรับดำรงชีพในโลกนี้  และวิชาของชีวิตสำหรับการหลุดพ้นจากทุกข์  ดับทุกข์ และหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ  พระบรมศาสดาสัมพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นบุคคลสำคัญผู้เป็นประดุจประทีปของโลกและจักรวาล  เป็นต้นบุญต้นแบบของคุณครูทั้งหลายในทุกยุคทุกสมัย  ซึ่งเราจะต้องหันมาศึกษาความสำเร็จในการสอนของท่าน