คุยกับศูนย์วัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ชั้น ๑ อาคาร ๕ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐๒-๙๓๘๖๙๖๔

cucha164@stjohn.ac.th