Faculty of Business Administration

เกี่ยวกับคณะ

การรับสมัคร

หลักสูตร

กิจกรรมคณะ

 บุคคลากร

ปฏิทินการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

การบริการสังคม

หน้าแรก

 

 


 

สาขาวิชาการบัญชี ( หลักสูตร 4 ปี )

ชั้นปีที่  1ภาคการศึกษาที่ 1 (16 หน่วยกิต)

ภท.1001

ทักษะภาษาไทย 1

 

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

 

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

กต.2101

การตลาด

บช.1101

การบัญชีการเงิน 1

 

 

ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่  2 (15 หน่วยกิต)

อก.1001

ภาษาอังกฤษ 1

 

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

บช.1102

การบัญชีการเงิน 2

กจ.2101

องค์การและการจัดการ

 

 

ชั้นปีที่  2 ภาคการศึกษาที่  1 (17 หน่วยกิต)

อก.1002

ภาษาอังกฤษ 2

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

บช.2201

การบัญชีชั้นกลาง 1

ศศ.2101

หลักเศรษฐศาสตร์ 1

กม.2103 กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น
สถ.2101 สถิติธุรกิจ

 

 

ชั้นปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 2 (15 หน่วยกิต)

อก.1003

ภาษาอังกฤษ 3

ศศ.2102

หลักเศรษฐศาสตร์ 2

 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณ.2101

คณิตศาสตร์ธุรกิจ

บช.2202

การบัญชีชั้นกลาง 2

 

 

ชั้นปีที่  3 ภาคการศึกษาที่ 1 (18 หน่วยกิต)

อก.1004

ภาษาอังกฤษ 4

กง.3101

การเงินธุรกิจ

กง.3102

การภาษีอากร

บช.3201

การบัญชีต้นทุน

 

วิชาเลือกเสรี 1

  วิชาเอกเลือก 1

 

 

ชั้นปีที่  3 ภาคการศึกษาที่  2 (18 หน่วยกิต)

บช.3102

การจัดการต้นทุน

กจ.3101

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

สค.3101

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

อก.4103

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

กจ.3102 การจัดการเชิงปฏิบัติการ
  วิชาเอกเลือก 2

 

 

ชั้นปีที่  3 ภาคฤดูร้อน (3 หน่วยกิต)

 

 

ชั้นปีที่  4 ภาคการศึกษาที่ 1 (18 หน่วยกิต)

อก.4104

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

กจ.4101

การจัดการเชิงกลยุทธ์

บช.4201

การบัญชีชั้นสูง 1

บช.3203

การสอบบัญชี

บช.3205

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

 

วิชาเลือกเสรี 2

 

 

ชั้นปีที่  4 ภาคการศึกษาที่ 2 (18 หน่วยกิต)

กจ.3103

จริยปรัชญาทางธุรกิจ

บช.3204

การบัญชีภาษีอากร

บช.4202

การบัญชีชั้นสูง 2

บช.4203 การตรวจสอบภายใน
บช.4204 สัมมนาทางการบัญชี
  วิชาเลือกเสรี 3
   

 

 

สาขาวิชาการบัญชี ( 2 ปี ต่อเนื่อง )

ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 1 (17 หน่วยกิต)

 

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

อก.1003

ภาษาอังกฤษ 3

ศศ.2102

หลักเศรษฐศาสตร์ 2

กจ.2101

องค์การและการจัดการ

บช.2201

การบัญชีชั้นกลาง 1

บช.2401

การบัญชีเบื้องต้น (เอกเลือก1)

 

 

ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2 (19 หน่วยกิต)

 

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

 

กลุ่มสังคมศาสตร์

 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

กต.2101

การตลาด

บช.2202

การบัญชีชั้นกลาง 2

กจ.3101

การเงินธุรกิจ

สค.3101

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

 

 

ชั้นปีที่  1 ภาคฤดูร้อน (6 หน่วยกิต)

กง.3102

การภาษีอากร

อก.1004

ภาษาอังกฤษ 4

 

 

ชั้นปีที่  2 ภาคการศึกษาที่  1 ( 18 หน่วยกิต)

อก.4103

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

กจ.4101

การจัดการเชิงกลยุทธ์

บช.3201

การบัญชีต้นทุน

บช.4201

การบัญชีชั้นสูง 1

บช.3203

การสอบบัญชี

บช.3205

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

 

 

ชั้นปีที่  2 ภาคการศึกษาที่  2 (21 หน่วยกิต)

อก.4104

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

กจ.3103

จริยปรัชญาทางธุรกิจ

บช.3102

การจัดการต้นุทน

บช.3204

การบัญชีภาษีอากร

บช.4202

การบัญชีชั้นสูง 2

บช.4203

การตรวจสอบภายใน

บช.4204 สัมมนาทางการบัญชี

 

 

ชั้นปีที่  2 ภาคฤดูร้อน (หน่วยกิต)

  วิชาเลือกเสรี 1
  วิชาเลือกเสรี 2

สาขาวิชาการบัญชี ( 2 ปี ต่อเนื่อง ) ภาคค่ำ

ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 1 (16 หน่วยกิต)

 

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

 

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

กจ.2101

องค์การและการจัดการ

อก.1003

ภาษาอังกฤษ 3

บช.2201

การบัญชีชั้นกลาง 1

บช.2401

การบัญชีเบื้องต้น (เอกเลือก1)

 

 

ชั้นปีที่  1ภาคการศึกษาที่  2 (15 หน่วยกิต)

ศศ.2102

หลักเศรษฐศาสตร์ 2

บช.2202

การบัญชีชั้นกลาง 2

กต.2101

การตลาด

อก.1004

ภาษาอังกฤษ 4

สค.3101

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

 

 

ชั้นปีที่  1 ภาคฤดูร้อน (5 หน่วยกิต)

กง.3102

การภาษีอากร

 

กลุ่มสังคมศาสตร์

 

 

ชั้นปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 1 (15 หน่วยกิต)

อก.4103

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

กง.3101

การเงินธุรกิจ

บช.3201

การบัญชีต้นทุน

บช.4201

การบัญชีชั้นสูง 1

กจ.3103

จริยปรัชญาทางธุรกิจ

 

 

ชั้นปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 2 (15 หน่วยกิต)

อก.4104

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

กจ.4101

การจัดการเชิงกลยุทธ์

บช.3102

การจัดการต้นทุน

บช.3204

การบัญชีภาษีอากร

บช.4202

การบัญชีชั้นสูง 2

 

 

ชั้นปีที่  2 ภาคฤดูร้อน (6หน่วยกิต)

 

วิชาเลือกเสรี 1

 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

 

ชั้นปีที่  3 ภาคการศึกษาที่  1 (15 หน่วยกิต)

บช.3203

การสอบบัญชี

บช.3205

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

บช.4203 การตรวจสอบภายใน
บช.4204

สัมมนาทางการบัญชี

 

วิชาเลือกเสรี 2

 

 Update : 5 November 2009 

 


Faculty of Business Administration

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
เลขที่ 1110  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900   โทรศัพท์ 0-2938-6965 แฟกซ์ 0-2938-7012