Faculty of Business Administration

เกี่ยวกับคณะ

การรับสมัคร

หลักสูตร

กิจกรรมคณะ

 บุคคลากร

ปฏิทินการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

การบริการสังคม

หน้าแรก

 

 


 

สาขาวิชาการบัญชี ( หลักสูตร 4 ปี )

ชั้นปีที่  1ภาคการศึกษาที่ 1 (16 หน่วยกิต)

ภท.1001

ทักษะภาษาไทย 1

 

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

 

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

กต.2101

การตลาด

บช.1101

การบัญชีการเงิน 1

 

 

ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่  2 (15 หน่วยกิต)

อก.1001

ภาษาอังกฤษ 1