Faculty of Business Administration

เกี่ยวกับคณะ

การรับสมัคร

หลักสูตร

กิจกรรมคณะ

 บุคคลากร

ปฏิทินการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

การบริการสังคม

หน้าแรก

 

 


 

 

สาขาวิชาการจัดการ ( หลักสูตร 4 ปี )

 ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 1 (13 หน่วยกิต)

ภท.1001

ทักษะภาษาไทย 1

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
กต.2101 หลักการตลาด

 

 

 ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่  2 (15 หน่วยกิต)

อก. 1001

ภาษาอังกฤษ 1

  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
บช.1101 การบัญชีการเงิน 1
กจ.2101

องค์การและการจัดการ

 

 

 ชั้นปีที่  2 ภาคการศึกษาที่  1 (17 หน่วยกิต)

อก.1002

ภาษาอังกฤษ 2

  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
บช.1102

การบัญชีการเงิน 22

ศศ.2101

หลักเศรษฐศาสตร์ 1

กม.2103

กฏหมายธุรกิจเบื้องต้น

สถ.2101

สถิติธุรกิจ

 

 

 ชั้นปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 2 (18 หน่วยกิต)

อก.1003

ภาษาอังกฤษ 3

ศศ.2102

หลักเศรษฐศาสตร์ 2

 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

คณ.2101

คณิตศาสตร์ธุรกิจ

กจ.2202

การจัดการงานสำนักงาน

บช.2203

การบัญชีเพื่อการจัดการ

 

 

 ชั้นปีที่  3 ภาคการศึกษาที่ 1 (18 หน่วยกิต)

อก.1004

ภาษาอังกฤษ 4

กง.3101

การเงินธุรกิจ

กง.3102

การภาษีอากร

กจ.3202

การวางแผนและควบคุม

  วิชาเอกเลือก 1
  วิชาเลือกเสรี 1
 

 

 ชั้นปีที่  3 ภาคการศึกษาที่  2 ( 18 หน่วยกิต)

กจ.3102

การจัดการเชิงปฏิบัติการ

กจ.3101

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

สค.3101

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

อก.4103

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

กจ.3201

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

 

วิชาเอกเลือก 2

 

 

 ชั้นปีที่  4 ภาคการศึกษาที่ 1 (18 หน่วยกิต)

อก.4104

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

กจ.4101

การจัดการเชิงกลยุทธ์

กจ.4201

ภาวะผู้นำ

กจ.4202

ทฤษฏีและพฤติกรรมในองค์การ

กจ.4206

การวิจัยธุรกิจ

 

วิชาเลือกเสรี 2

 

 

 ชั้นปีที่  4 ภาคการศึกษาที่ 2 (18 หน่วยกิต)

กจ.3103

จริยปรัชญาทางธุรกิจ

กจ.4205

ธุรกิจระหว่างประเทศ

กจ 4203

สัมมนาทางการจัดการ

กจ.3203

แรงงานสัมพันธ์

 สค.4410

ระบบข้อมูลในองค์การ
  วิชาเลือกเสรี 3

 

สาขาวิชาการจัดการ ( 2 ปี ต่อเนื่อง )

ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 1 (17 หน่วยกิต)

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
อก.1003

ภาษาอังกฤษ 3

ศศ.2102

หลักเศรษฐศาสตร์ 2

กจ.2101

องค์การและการจัดการ

 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1 วิชา

  วิชาเอกเลือก 1

 

 

ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2 (19 หน่วยกิต)

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

กต.2101

หลักการตลาด

กง.3101

การเงินธุรกิจ

สค.3101

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

กจ.2202 การจัดการงานสำนักงาน
กจ.3201 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

 

 

ชั้นปีที่  1 ภาคฤดูร้อน (6 หน่วยกิต)

กง.3102

การภาษีอากร

อก.1004

ภาษาอังกฤษ 4

 

 

ชั้นปีที่  2 ภาคการศึกษา  1 (21 หน่วยกิต)

อก.4103

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

กจ.4101

การจัดการเชิงกลยุทธ์

กจ.3202

การวางแผนและควบคุม

กจ.4201

ภาวะผู้นำ

กจ.4202

ทฤษฎีและพฤติกรรมในองค์การ

กจ.4206

การวิจัยธุรกิจ

บช.2203 การบัญชีเพื่อการจัดการ

 

 

ชั้นปีที่  2 ภาคการศึกษา  2 (18 หน่วยกิต)

อก.4104

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

กจ.3103

จริยปรัชญาทางธุรกิจ

กจ.3203

แรงงานสัมพันธ์

กจ.4203

สัมมนาทางการจัดการ

กจ.4205

ธุรกิจระหว่างประเทศ

สค.4410

ระบบข้อมูลในองค์การ

 

 

ชั้นปีที่  2 ภาคฤดูร้อน (6 หน่วยกิต)

 

วิชาเลือกเสรี 1

 

วิชาเลือกเสรี 2

 

สาขาวิชาการบัญชี ( 2 ปี ต่อเนื่อง ) ภาคค่ำ

ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 1 (16หน่วยกิต)

อก.1003

ภาษาอังกฤษ 3

กต.2101

หลักการตลาด

กจ.2101

องค์การและการจัดการ

  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กจ.3203

แรงงานสัมพันธ์

 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา  2 ( 15 หน่วยกิต)

ศศ.2102

หลักเศรษฐศาสตร์2

อก.1004

ภาษาอังฤษ 4

สค.3101

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

กจ.3201

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

 

วิชาเอกเลือก 1

 

 

ชั้นปีที่  1 ภาคการฤดูร้อน (5หน่วยกิต)

กง.3102

การภาษีอากร

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 

 

ชั้นปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 1 (15 หน่วยกิต)

อก.4103

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

กง.3101

การเงินธุรกิจ

กจ.3103

จริยปรัชญาทางธุรกิจ

กจ.2202

การจัดการงานสำนักงาน

กจ.3202

การวางแผนและควบคุม

 

 

ชั้นปีที่  2 ภาคการศึกษา  2 (15 หน่วยกิต)

อก.4104

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

กจ.4101

การจัดการเชิงกลยุทธ์

กจ.4201

ภาวะผู้นำ

กจ.4202

ทฤษฏีและพฤติกรรมในองค์การ

กจ.4206

การวิจัยธุรกิจ

 

 

ชั้นปีที่  2 ภาคฤดูร้อน (6 หน่วยกิต)

 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 1 วิชา

 

วิชาเลือกเสรี 1

 

 

ชั้นปีที่  3 ภาคการศึกษาที่  1 (15 หน่วยกิต)

บช.2203

การบัญชีเพื่อการจัดการ

สค.4410

ระบบข้อมูลในองค์การ

กจ.4203

สัมมนาทางการจัดการ

กจ.4205

ธุรกิจระหว่างประเทศ

 

วิชาเลือกเสรี 2

 

 Update : 5 November 2009 

 


Faculty of Business Administration

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
เลขที่ 1110  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900   โทรศัพท์ 0-2938-6965 แฟกซ์ 0-2938-7012