สาขาวิชาการตลาด

บุคคลากร

แผนการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

 กิจกรรมเสริม/นอกหลักสูตร

Poster MKT

กลับสู่ คณะบริหารธุรกิจ

  -  มหัศจรรย์แห่งตราสินค้า ตอนที่ 1 โดย  อาจารย์เจตนา  สุขเอนก
  -  มหัศจรรย์แห่งตราสินค้า ตอนที่ 2 โดย  อาจารย์เจตนา  สุขเอนก
  -  นำ "การตลาด" มาใช้...ใครได้ประโยชน โดย  อาจารย์เจตนา สุขเอนก
  -  การตลาดในยุคที่ต้องใช้ CRM โดย  อาจารย์แสงเดือน  อินพิทักษ์  
  ทางรอด...ร้านโชว์ห่วย โดย  อาจารย์มุกดา สาระกูล
  -  การค้าปลีกไทยอยู่ในอุ้งมือ...ใคร?   โดย  อาจารย์มุกดา  สาระกูล                            (คลิ๊กที่ชื่อเรื่องเพื่อดูรายละเอียด)
  แผนการตลาด...ยุทธศาสตร์การอยู่รอด ตอนที่ 1 โดย  อาจารย์วัลลภา ศรีทองพิมพ์ 
  -  แผนการตลาด...ยุทธศาสตร์การอยู่รอด ตอนที่ 2 โดย  อาจารย์วัลลภา ศรีทองพิมพ์ 
  -  Push & Pull Policies ของธุรกิจค้าปลีกไทย โดย  อาจารย์อัญชลี แสงจันทร์เรือง
  -  Marketing and Culture. by   A .Jacques Bacon
  -  The American airlines price war of the 80s, by  A.Jacques Bacon 
     or what not to do to fight the competition.
  -  The ways for Entrepreneurs to stay Afloat. by  A.Pair Sajampun
 

 

-  นำการตลาดมาใช้เพิ่มจำนวนนักศึกษาให้แก่สถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็กของเอกชนได้อย่างไร
   (How to Apply Marketing Knowledge to Increase a Number of Prospective Students for Small Private Universities)
   โดย  อาจารย์เจตนา  สุขเอนก
   
-  การเปรียบเทียบ "กระบวนการสร้างตราสินค้า" กับ "กระบวนการสร้างตัวบุคคล"  
   (Brand Building Process Compare with the Personal Building Process)
   โดย  อาจารย์เจตนา  สุขเอนก

              

 

วิชา การจัดซื้อ  (กต.3402)
(Purchasing)
อาจารย์มุกดา สาระกูล
 
วิชา การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย  (กต.3203)
(Channel Management)
อาจารย์มุกดา สาระกูล

 

 

วิชา หลักการตลาด (กต.2101)
(Principles of Marketing)
อาจารย์เจตนา  สุขเอนก
     
 

 

-  การศึกษาระบบการจัดการพานิชย์อิเล็กทรอนิคส์ เพื่อส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน
   (A study of management system of electronic commerce for promoting the marketing strategy of   community's product)
   ผู้วิจัย : อาจารย์แสงเดือน  อินพิทักษ์ , อาจารย์สุวพักตร์  จารุจงกลวงศ์  และอาจารย์ชมพู  เนื่องจำนงค์   (2546)
   
-  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักเรียนในการตัดสินเลือกมหาวิทยาลัยเอกชนเพื่อเข้าศึกษาต่อ (กรณีศึกษาเฉพาะเขตกรุงเทพฯ)
   
(The factors that influence the students in determining to futher their studies in Private Universities (A case study in Bangkok)
   ผู้วิจัย : อาจารย์เจตนา  สุขเอนก   (2549)  
            

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
เลขที่ 1110  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900   โทรศัพท์ 0-2938-6965 แฟกซ์ 0-2938-7012