สาขาวิชาการตลาด

บุคคลากร

แผนการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

 กิจกรรมเสริม/นอกหลักสูตร

Poster MKT

กลับสู่ คณะบริหารธุรกิจ

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
เลขที่ 1110  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900   โทรศัพท์ 0-2938-6965 แฟกซ์ 0-2938-7012