ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาการโฆษณา
นายสพล เอี่ยมกุศ
ลกิจCreative บริษัท Lowe (Thailand) กับผลงานสินค้าซัลไลต์ 4 ชิ้น
ที่ได้รับรางวัล Finalist จากเวที Cannes Lion 2013 ที่ประเทศฝรั่ง
เศส

   
ขอแสดงความยินดีกับนายภูมิพัฒน์ เอกโชติธราอนันต์
ที่ได้รับรางวับจากการแข่งขัน 1st Xinghai Prize International Choir Championships
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ จริยา สมประสงค์
ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยด้านพัฒนบริหรศาสตร์ ประจำปี 2556
ระดับชาติ สาขาภาษาและการสื่อสาร
นางสาวณัฐกาญจน์ ทรัพย์อนันต์
สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวด
Acer Can’t Wait Case Design Contest
ทีมนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ได้รับรางวัลชมเชยด้านบรรยายเสียงยอดเยี่ยมโครงการ
ประกวดสารคดีสั้น “เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” ในหัวข้อ “พระราชกรณียกิจด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ”
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ชื่อกลุ่ม Dream ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดละครเวทีจากโครงการ 100%
SAFE SEX Youths: you can lead
จัดโดยธนาคารโลกและสหประชาชาติ
นางสาวอัญมณี ศรีทอง นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา
ผ่านเข้าไปเป็นหนึ่งในโครงการ B.A.D Student Workshop 2009
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ผ่านเข้ารอบ 15 ทีมสุดท้าย ในโครงการประกวด
Acer Can't Wait Case Design Contest
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เป็นอันดับ 1
ในการทดสอบความสามารถเพื่อตัดสินผลงานโฆษณา
นายปรเมศ หัตถสุวรรณ
นักศึกษาสาขาวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดบทสารคด ี
“กระจกหกด้าน” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 51
ณ โรงแรมเชอร์ตันแกรนด์ กรุงเทพ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ได้รับ 2 รางวัลใหญ่จาก
โครงการ Healthy Festival
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
อำลาตำแหน่งแชมป์
โครงการประกวดออกแบบสือโฆษณานอกบ้าน
โครงการ Young OHM Award 2007
Study Tour in Korea , 6 - 10 November 2007
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ชนะเลิศการประกวดระดับอุดมศึกษา
ออกแบบสื่อโฆษณานอกบ้าน
โครงการ Young OHM Award 2007
นายสพล เอี่ยมกุศลจิต นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา
คณะนิเทศศาสตร์ ผ่านเข้าไปเป็นหนึ่งใน
โครงการ B.A.D. Student Workshop 2007
สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก (Bangkok Art Directors’Association)
นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล นายภาณุพงษ์ รอดอุดม
และนายเอกบดินทร์ บุญหนุน ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันการบริหาร
และการวางแผนสื่อ โฆษณาประชาสัมพันธ์ MI Awards
ทีมคาเนะจัง สุดยอดแชมป์คนรุ่นใหม่ในโลกธุรกิจขนาดย่อม
หรือ SMEs
[images] , [clip vdo]
       
       
Copyright 2009 Saint John's University (Communication Arts)