ประมวลภาพสีสันของกิจกรรม โครงการ และเหตุการณ์สำคัญ

       
คณะนิเทศศาสตร์ ในรายวิชา นศ.2102 ทฤษฏีการสื่อสาร ร่วมเป็นจิตอาสา ทำความดี เพื่อสาธารณะประโยชน์แก่สังคม นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ในรายวิชา การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
และทฤษฎีการสื่อสาร รับเกียรติบัตรการเข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลา
     
Next >>>

 

 
Copyright ? 2009 Saint John's University (Communication Arts)