ประมวลภาพสีสันของกิจกรรม โครงการ และเหตุการณ์สำคัญ

       
การประชาสัมพันธ์ ตลาดจตุจักร ตลาดนัดปลอดบุหรี่ ปีการศึกษา 2556
โดยออกอากาศสปอตวิทยุประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ค้า ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว ตระหนักถึงการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
งานเลี้ยงสังสรรค์ ของชาวคณะนิเทศศาสตร์ "Fun Fresh Fin @party night"
สนุกสนานกับกิจกรรมในงาน ที่เต็มไปด้วยการแสดงของนักศึกษา
และการจับฉลาก เล่นเกมส์ต่างๆ มากมาย
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557
สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
จัดโครงการเสวนาทำงานเป็นทีม ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2556
งานปัจฉิมนิเทศ ภายในงานมี VTR มิตรภาพความผูกพัน พร้อมด้วยกิจกรรมบายศรีแสนประทับใจ        
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
คณะนิเทศศาสตร์ จัดโครงการนิเทศศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 21 -24 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านเขาเขียว จ.พิษณุโลก
ประมวลภาพกิจกรรม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จัดโครงการเสวนาการทำงานเป็นทีม
เมื่อวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บ้านพักเซนต์จอห์น หัวหิน
• สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “AEC 2015  เปิดประตูประชาคมอาเซียน… คุณเตรียมพร้อมหรือยัง” เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมอาคารรวงกาญจนานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

• คณะนิเทศศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ระดับคณะวิชา
เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2555  โดยมี  ผศ.ดร.กาญจนา  มีศิลปวิกกัย  เป็นประธาน

•บรรยายพิเศษเรื่องบุคลิกภาพและการวางตนในฐานะผู้บริหารรุ่นใหม่ ในองค์กรใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารชินโสภณพนิช ห้อง503

• โครงการสานสายใยสัมพันธ์นิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
เมื่อวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2555 ณ บ้านสวนอ่าวไข่ จังหวัดระยอง

• โครงการนิเทศศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ. โรงเรียนผาขวางวิทยา จ.เชียงราย • โครงการวัฒนธรรมนำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
• นิเทศศาสตร์ จัดโครงการ Open House
ให้กับนักศึกษาใหม่ ชั้นปี 1 คณะนิเทศศาสตร์
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2555
• โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะนิเทศศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 1/2555
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555
ประมวลภาพ "งานปัจฉิมนิเทศ “Comm Arts Moving Forward ก้าวไปข้างหน้า ของนิเทศศาสตร์” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 • ดูงานการเสริมสร้างบุคลิกภาพ
นักประชาสัมพันธ์กับงานบริหารการประชาสัมพันธ์
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554
• ดูงานที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
และการจัดแสดงผลงานของเทศกาลปล่อยแสง
• กิจกรรมจิตอาสา
โครงการสานสายใยสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2554
• โครงการเสวนาการทำงานเป็นทีม เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2553 • นักศึกษาในรายวิชา การเขียนเชิงสร้างสรรค์  คณะนิเทศศาสตร์ 
ศึกษาดูงานที่
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2553
• งานปัจฉิมนิเทศ “Power of One ยกกำลังสอง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น • โครงการสานสายใยสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 53 ณ บ้านสวนอ่าวไข่ จังหวัดระยอง
• รายวิชาศิลปะการแต่งหน้า และแต่งกาย สาขาวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ จัดการเดิน "แฟชั่นโชร์ปีเสือ" • รายวิชาการผลิตงานโฆษณา จัดโครงการ “กลั่นความคิด ผลิตหนังโฆษณา สู่เส้นทางขายฝัน#1” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553
• โครงการนิเทศศาสตร์ อาสาพัฒนาชนบท ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว • Makeup นักศึกษาสาขาวิทยุกระจาย เสียง และวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 4 ในวิชาศิลปะการแต่งหน้า และแต่งกาย ศึกษาดูงานการแต่งหน้า และแต่งกายในละครโทรทัศน์ ณ โรงถ่ายละครลาดหลุมแก้ว
• ผศ.ดร. จินตนา มนเทียรวิเชียรฉาย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และ รศ. จริยา สมประสงค์ นำเสนอผลการวิจัยระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย • โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการการทำงานเป็นทีม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2553
• "Saint John's Singing contest 2009" เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 • นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ศึกษาดูงาน “โครงการ Creative จิ๊บจ๊อย ปีที่ 3 ตอนเทศกาลเปิดสมอง...คนโฆษณา”
• คณะนิเทศศาสตร์ จัดสัมมนา หัวข้อ "ภาวะสื่อท่วมหัว.. ข้อเท็จจริงที่ไม่รู้จะเชื่อใคร" • ประมวลภาพกิจกรรม Healthy Festlval 09 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
• กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาเยาวชน คิดดีดีโปรเจกต์ 5 ประเภทสื่อกิจกรรมรณรงค์ • ประมวลภาพการสัมมนาสร้างความรู้ แนวทางการสร้างรายได้ของวัยรุ่นไทย โดย คุณธิติ ทู้โลหะ และคณะ ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
• กิจกรรมนำเสนอโครงการ ขอทุนสนับสนับผลิตผลงาน คิดดี โปรเจกต์
ครั้งที่ 5
• 23 กรกฎาคม 2552 นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ รายวิชาเทคนิคการนำเสนองาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ในส่วนของ TCDC Resource Center
• ประมวลภาพงานสัมมนา หัวข้อ "เส้นทางสู่นักพากย์"
จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552

• ประมวลภาพงานสัมมนา หัวข้อ "มิวสิค น่าดู อยู่ที่ใคร"
โดย คุณไชยณรงค์ แต้มพงษ์ Director บริษัท Halabala
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552

• โครงการสานสานใยสัมพันธ์นิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552
วันที่ 13-15 กรกฎาคม 52 ณ บ้านสังข์บีชรีสอร์ท จังหวัดระยอง
• เปิดโลกทัศน์ช่างภาพมือใหม่ โดย อ.ธวัช มะลิลา
อดีตเลขาธิการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ ณ
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2552
     

 

 
Copyright ? 2009 Saint John's University (Communication Arts)