Faculty of LAW

หน้าเเรก

เกี่ยวกับคณะ

สมัคร

หลักสูตร

กิจกรรม

บุคลากร

ปฏิทินคณะ

ตอบปัญหา

 

 

กิจกรรมคณะนิติศาสตร์


   
โครงการวันรพี วันที่ 7 สิงหาคม 2555
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ครั้งที่ ๘ ณ จังหวัดระยอง 2555
โครงการ Legal English Club ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2555
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้น ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555
โครงการจากใจสู่ใจ ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2555
นักกฎหมายกับการมุ่งหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สัมมนาวิชาการ วันที่ 31 สิงหาคม 2554
"วันรพี " วันที่ 7 สิงหาคม 2554
ศึกษาดูงาน ศาลแพ่ง วันที่ 1 สิงหาคม 2554
ค่ายเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนครี้งที่ 7 วันที่ 27-30 มีนาคม 2554
Einglish camp วันที่ 13-14 กรกฏาคม 2554
ขอแสดงความยินดี คณบดีคณะนิติศาสตร์ (ผศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์) ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยปี 2555 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555
ศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
ประมวลภาพงานนิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
สัมมนาวิชาการ เรื่อง กฎหมายกับการคุ้มครอง ผู้ถูกติดตามคุกคาม จัดโดย สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายฯ
คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมวันรพี ภายใต้โครงการวันรพี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2553 เพื่อน้อมรำลึกถวายกตัญญุตาคุณแด่พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2553
ประมวลภาพงานวัน รพี รำลึก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ร่วมกับ นายอำเภอศรีสำโรง จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และพัฒนาชุมชนครั้งที่ 4 ณ จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 16-21 มีนาคม 2552
กิจกรรมนิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ณ บ้านสวนอ่าวไข่ รีสอร์ท จ. ระยอง ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2551

คณะนิติศาสตร์ร่วมแข่งขันกีฬา
คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันประมวลเกมส์ ครั้งที่ 8
ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2551

คณะนิติศาสตร์จัดพิธีประดับเข็มดุลพาห
คณะนิติศาสตร์จัดพิธีมอบประดับเข็มดุลพาห และ มอบใบประกาศเนื่องในวันรพี
 

นักศึกษาและอาจารย์คณะนิติศาสตร์จัดพิธีวางพวงมาลา
คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ นำพวงมาลาไปวาง ณ ศาลฏีกา
 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ศึกษาดูงานที่ "รัฐสภา"
คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ รัฐสภา เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2550 

คณะนิติศาสตร์จัดสัมมนาเชิงวิชาการ "รัฐธรมนูญใหม่ใช้ได้จริงหรือ"
คณะนิติศาสตร์จัดอบรมสัมมนา ในหัวข้อ "รัฐธรรมนูญใหม่ ใช้ได้จริงหรือ" โดยมีวิทยากรคือ รศ.ดร.ศรีธารา เจริญพานิช เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

ประมวลภาพบรรยากาศ งาน Legal English Club
ษนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จัดโครงการ "Legal English Club" ขึ้น เมื่อวันที่ 31-31 กรกฏาคม 2550 ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คณะนิติศาสตร์ได้มอบทุนการศึกษา
ประมวลภาพคณะนิติศาสตร์ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2550 ได้แต่ นายวิโรจน์ นิธิมหามงคล และ นายณัฐนนท์ สะมือ 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมรับน้องใหม่
ประมวลภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นจัดกิจกรรม รับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550

 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550 

 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมเผยแพร่กฏหมาย
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรม "เผยแพร่กฏหมาย" ที่จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ 16-24 มีนาคม 2550

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Faculty of Business Administration

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ชั้น 6 อาคารชิน โสภณพนิช
เลขที่ 1110/5  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900   โทรศัพท์ 0-2938-7058 ถึง 65 ต่อ 202