Faculty of LAW

หน้าเเรก

เกี่ยวกับคณะ

สมัคร

หลักสูตร

กิจกรรม

บุคลากร

ปฏิทินคณะ

ตอบปัญหา

 

 การรับสมัคร

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นเปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ทั้งภาคปกติ/ ภาคเสาร์-อาทิตย์ และ แผนปริญญาที่ 2 (เสาร์-อาทิตย์) 3 ปี

 

ขั้นตอนการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยหรือ สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)

 

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

1. กรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาขอรับได้ที่สถานที่สมัคร หรือ Download ที่นี่

2. ยื่นเอกสารสมัคร โดยมีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • ใช้คะแนนแอดมิชชั่น

 

สมััครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์)

1. กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่ (คลิก)

2. ยื่นเอกสารสมัคร โดยมีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)

 • ใช้คะแนนแอดมิชชั่น ตรวจผลการคัดเลือกได้ทันที
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบข้อเขียนออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • หลังจากสอบผ่านสามารถขึ้นทะเบียนนักศึกษาและ ลงทะเบียนเรียนได้ทันที

 

สถานที่และอุปกรณ์การศึกษา

สถานที่รับสมัคร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น อาคารชิน โสภณพนิช ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 สอบถามเพิ่มเติม แผนกรับสมัคร 029387058-65 ต่อ 301 302 303 กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่ คลิก

 

การเทียบ/โอน
นักศึกษาเทียบโอนต่างสถาบัน/เทียบโอนจากมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  เปิดรับนักศึกษาเทียบโอนต่างสถาบันทั้งภาคปกติและภาคเสาร์อาทิตย์ โดยผู้ที่สนใจสมัครจะต้องมีคุณสมัครดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้มีความประพฤติดี
 • เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 • ไม่เป็นผู้ที่ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สถาบันอุดมศึกษาเดิมออกให้เป็นทางการ จำนวน 2 ฉบับ
 2. รายละเอียดประจำวิชา (Course Description) ของสถาบันอุดมศึกษาเดิม
 3. สำเนาหลักฐานสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 6. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาและเทียบโอนหน่วยกิต 3,000 บาท

 

นักศึกษาเทียบโอนปริญญาตรีที่สอง

มหาวิทยาลัยเซนตืจอห์น เปิดรับนักศึกษาประเภทเทียบโอนวิชาและโอนหน่วยกิต สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และประสงค์จะเรียนในคณะนิติศาสตร์เป็นปริญญาตรีที่สอง

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับทางการ จำนวน 2 ฉบับ
 2. รายละเอียดประจำวิชา (Course Description)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. ูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

** ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาและเทียบโอนหน่วยกิต 3,000 บาท **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Faculty of Business Administration

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ชั้น 6 อาคารชิน โสภณพนิช
เลขที่ 1110/5  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900   โทรศัพท์ 0-2938-7058 ถึง 65 ต่อ 202