Saint John's University
menu

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการรายงานข่าววิทยุโทรทัศน์
ได้เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560